Satsning på digital kompetens inom sociala sektorn

I Säters kommun kommer nu alla chefer, administratörer samt stabspersoner inom sociala sektorn att genomgå en större utbildningsinsats för att höja den digitala kompetensen bland ledare inom vård, hälsa och omsorg.

– Det är en mycket stor satsning för oss – 32 personer ifrån Säter kommer att genomföra kursen, säger Inga-Lill Frank, sektorchef.

Level Up heter utbildningssatsningen som drivs inom ramen för projektet ”Din Digitala förflyttning” av Compare i samverkan med HIOS (Health Innovation of Sweden).  Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och utbildningen kommer att starta 15 augusti 2022.
Utbildningen omfattar 63 timmar per deltagare

Fokus ligger på två övergripande perspektiv:

Digital transformation utifrån ett ledningsperspektiv

Ledare måste ständigt utvecklas och anpassa sig till en föränderliga miljö, men framför allt få sina medarbetare att göra detsamma.

Digitala metoder, digital teknik, arbetssätt samt innovation och hållbarhet

Deltagarna får både individuella uppgifter och gruppuppgifter att arbeta med, baserat på verkliga behov.

– För att kunna leverera välfärd i framtiden så måste vi jobba smartare och bli effektivare, bland annat genom att nyttja tekniken smart och se digitalisering som en naturlig del av kärnverksamheten.
– Det är viktigt att utgå från våra medborgare och anpassa tekniken efter människan. För att göra detta måste vi förstå tekniken och se möjligheterna, då behöver vi höja kompetensen inom digitalisering säger Peter Mazzola, systemförvaltare.
Digitaliseringen ger också möjligheter att möta utmaningarna som den demografiska utvecklingen innebär.

– Vi ser att den förväntade befolkningsutveckling medför att färre ska vårda fler men också att medborgarnas förväntningar på en effektiv förvaltning ökar, säger Inga-Lill Frank.

– Det handlar inte bara om att lösa volymfrågor, digitala lösningar kan också bidra till att skapa en mer kvalitativ välfärd, säger Peter Mazzola.

– Våra förväntningar är att få kunskap, lära oss nya metoder och framförallt lära oss tänka nytt samtidigt som vi får inspel från kollegor som går kursen. Vi ser fram emot att nätverka med andra, ta del av hur man tar sig an framtiden, diskutera våra utmaningar inom välfärden och i och med dessa behovet av mer tekniska lösningar, säger Inga-Lill Frank.

Om Level up