Sök medel till utvecklingsprojekt

Studieförbund, regionala kulturföreningar och ideella organisationer kan nu söka projektmedel hos Region Dalarna. Ansökan är öppen 7 januari till 3 februari.
– Syftet med stödet är att uppmuntra Dalarnas kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer att prova något nytt inom sin ordinarie verksamhet, säger projektstrateg Theresia Holmstedt Jensen.

Högst 100 0000 kronor kan sökas per projekt. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod, med reservation för särskilda undantag. Projekt ska vara av intresse för hela länet och uppfylla något av följande:

  • Stärka barns och ungas delaktighet.
  • Bidra till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Utveckla kulturen i länet och stärka dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
  • Utveckla folkbildningen i länet.
  • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
  • Bidra till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
  • Bidra till integration.
  • Utveckla och förnya kulturarvet.

Du kan klicka här för att läsa mer på Region Dalarnas webbplats.