SVT-reportage om barn som placeras i SiS-hem

SVT har gjort ett reportage där en ung person hemmahörande i Säters kommun berättar om sin uppväxt och erfarenhet av att under vissa tidsperioder vara placerad hos Statens institutionsstyrelse.
Först och främst vill Säters kommun vara tydliga med att det alltid är ett misslyckande för samhället som helhet när barn och ungdomar mår dåligt och där det inte finns annan möjlighet för kommunen än att placera ett barn/ungdom på ett låst ungdomshem inom ramen för Statens institutionsstyrelse.

Att det till sist blir aktuellt kan bero på att ungdomens problematik är allt för komplex för att kunna hanteras av det enskilda HVB-hemmet (Hem för vård eller boende) eller att HVB-hemmet inte kan säkerställa de inskrivnas säkerhet. Hur framgångsrik vården blir är också beroende på ungdomens egen inställning och vilja till förändring.

Säters kommun strävar alltid efter att sådana placeringar ska vara så kortvariga som möjligt. Målet är alltid att barnet/den unge ska kunna fortsätta få vård inom öppnare vårdformer, för att så småningom kunna skrivas ut och leva ett bra liv.

Eftersom enskilda förhållande omfattas av sekretess, kan Säters kommun inte uttala sig om ett enskilt fall.

Kommunen kan däremot generellt berätta om hur placeringar fungerar, samt kommunens syn på möjligheterna till framgångsrikt stöd till barn och unga i behov av vård.

Om barns behov av kvalificerad psykiatrisk vård

SiS generaldirektör Elisabeth Åsbjörnsson Hollmark har tidigare i år gått ut med en kommentar kring ungdomar med svåra psykiatriska problem placeras på ungdomshem istället för inom psykiatrin. Elisabeth Åsbjörnsson Hollmark framhåller att SIS inte har den specialistkompetens som krävs för att kunna hantera den typen av psykiatriska vårdbehov men att socialtjänsten återkommande placerar ungdomar som är i behov av psykiatrins specialistkompetens. Socialtjänsten i Säter delar den bild som generaldirektören beskriver. Kommunerna saknar placeringsmöjligheter för vård för ungdomar som har en tung psykiatrisk problematik i kombination med en social problematik. Barn- och ungdomspsykiatrin kan neka insatser eller ställa barn och ungdomar på kö, vilket ofta leder till att det blir kommunernas yttersta ansvar att tillförsäkra den unge vård och skydd (skydd för sig själv och/eller andra).

För att vården av dessa ungdomar ska kunna genomföras krävs oftast att det sker med stöd av LVU (Lagen om vård av unga) lagstiftningen, med placering på en låst enhet inom SIS, när alternativa placeringsmöjligheter är uttömda. Vårdplatser för dygnet runt vård, saknas idag inom barn- och ungdomspsykiatrin för ungdomar med en allvarlig psykiatrisk problematik och utagerande beteende.

Kommunerna hamnar i ständiga diskussioner med barn- och ungdomspsykiatrin om vad som är grundproblemet – är den psykiatriska ohälsan som föranlett den sociala problematiken eller de sociala problemen som är grunden till den psykiatriska problematiken. En placering inom SiS blir nödvändig först när andra placeringsalternativ är uttömda.

Så går en placering till

När det gäller ungdomar som uppvisar missbruksproblem utreder och bedömer socialtjänsten vilka insatser och/eller behandling som behövs, utifrån den unges ålder och livssituation. Om inte behovet av insatser inte kan tillgodoses med behandling i öppenvård sker en placering vid ett HVB med kompetens inom området. När det gäller placering inom SIS är det institutionen som svarar för vårdens innehåll.

Är det rimligt att det kan kosta så mycket med en placering hos SiS?

När en ungdom vårdas inom SIS har inte kommunen fullt ut mandat att besluta om utformningen av vården och det är ungdomens behov som styr vilka insatser som behövs. Säters kommun arbetar alltid för att vårdtiden inom SIS ska bli så kortvarig som möjligt.
SiS gör bedömningar under placeringstiden som påverkar vårdens utformning. Kontinuerlig uppföljning av vården sker mellan socialsekreterare, behandlingspersonal, den unge och den unges vårdnadshavare som även innefattar en planering av vårdbehovet på lite längre sikt.

Vad händer efter SiS?

Det händer sällan att en ungdom skriv ut till hemmet direkt efter avslutad SiS-placering. Utslussning sker stegvis genom placering till öppnare former på ett HVB. Det är kommunens ansvar att hitta ett lämpligt HVB som matchar ungdomens vårdbehov. En utsluss varar över tid och kan även innefatta en placering i familjehem och i en förlängning öppenvårdsinsatser i den egna hemkommunen.