Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Underrättelse om granskning, detaljplan kvarteret Liljan

Underrättelse om granskning

Detaljplan för kvarteret Liljan, Säters kommun

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret Liljan. Planområdet ligger i anslutning till länsväg 650 (Smedjebacksvägen), riksväg 70 och Ljusterån. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker.

Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra bostadsbebyggelse. Säterbostäder AB planerar att bebygga fastigheten med cirka 60–70 hyreslägenheter i 5–6 våningar. Ambitionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med höga kvaliteter. Den tilltänkta hustypen har under planprocessens gång ändrats från högre punkthus till nuvarande lamellhus i 5–6 våningar. För området närmast Torggatan syftar planen till att dels möjliggöra för ett bredare spektrum av olika verksamheter för centrumändamål, dels utöka den mark som får bebyggas.

Planen finns utställd för granskning under perioden 2017-11-24 till 2017-12-18. Ärendet handläggs med utökat planförfarande vilket innebär kungörelse och granskning innan planen kan antas.

De skriftliga synpunkter som inkom under samrådsskedet och de ändringar av planförslaget detta har medfört är behandlade i en uppdaterad samrådsredogörelse (2017-11-08), vilken finns tillgänglig som en granskningshandling.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga här:

På kommunens hemsida: www.sater.se under Trafik och stadsplanering.
På kommunens bibliotek: Biblioteket i Säter, Skolgränd 6

Så här lämnar du dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen senast 2017-12-18 till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter.

Den som inte senast då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vill du veta mer eller har frågor?

Kontakta Stefan Spånberg på telefon 0225-551 47 eller e-post: stefan.spanberg@kommun.sater.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close