Vattenskyddsområdet i Säter utvidgas

För att skydda dricksvattnet finns det vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde kan det finns olika former av begränsningar för hur marken får användas och hur till exempel kemikalier får hanteras.  Säters kommun har ett bra dricksvatten och arbetar för att säkerställa detta för framtida generationer. Därför ska gränser och skyddsföreskrifter för det nuvarande vattenskyddsområdet ses över och uppdateras. Dricksvattnet tas från Badelundaåsen genom vattentäkterna Solvarbo och Uggelbo. Det nya vattenskyddsområdet kommer troligtvis att omfatta större delar av Badelundaåsen och intilliggande områden jämfört med hur vattenskyddsområdet ser ut nu.

Just nu inventerar kommunen förutsättningarna runt vattentäkterna. Under hösten ska kommunen ta fram ett förslag till områdesavgränsning och skyddsföreskrifter.

Under arbetet informerar kommunen löpande på sater.se. Vi planerar också för ett informationsmöte under hösten. De berörda kommer också få ett brev , och möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter.

För mer information, se sater.se/vattenskydd