Många aktörer som skottar, sandar och plogar

Vid snöfall och halka är det många som samarbetar för att ser till att det blir skottat, sandat och plogat i kommunen. Förutom kommunens gator, vägar och fastigheter samt Säterbostäders fastigheter är det Trafikverket, gemensamhetsanläggningar så kallade vägföreningar och fastighetsägare som skottar i kommunen.

Längre ner på sidan hittar du kartor över vem som är ansvarig för vilka vägar.

Kundtjänst för kommunala gator, gång- och cykelvägar och allmänna parkeringar.

För de kommunala gatorna, gång- och cykelvägarna, och de allmänna parkeringarna, så har entreprenören Maserfrakt uppdraget att skotta, sanda och ploga.

Telefonnummer kundtjänst Maserfrakt: 0243-257801

Öppettider, vardagar kl. 08:00-16:30

Kundtjänst för Trafikverkets vägnät

Telefonnummer kundtjänst Trafikverket: 0771-921 921

Kundtjänst för kommunala fastigheter

För de kommunala fastigheterna, som till exempel förskolor och skolor, har Säterbostäder uppdraget att skotta, sanda och ploga.

Telefonnummer kundtjänst Säterbostäder: 0225-55000

Så sköts snöröjningen

Maserfrakt ansvarar för snöröjningen, utifrån de kriterier som kommunen bestämt.

De ska utföra sitt arbete så att det är trafiksäkert och främjar framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar och allmänna parkeringar.

Maserfrakt ska arbeta utifrån dessa krav:

 • På det prioriterade gatunätet, till exempel bussgator, ska de börja snöröja när det är cirka 4 centimeter snö. Gatorna ska vara farbara senast tre timmar efter snöröjningen påbörjats. Därefter ska entreprenören röja bort till exempel vallar som hindrar framkomligheten till fots.
 • På gång- och cykelvägar ska de börja snöröja när det är cirka 4 centimeter snö. De ska vara färdig röjda senast fyra timmar efter snöröjningen påbörjats.
 • På kommunens bostadsgator ska de börja snöröja när det är cirka 8 centimeter snö. Gatorna ska vara farbara senast 12 timmar efter snöröjningen påbörjats.

Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där vår kollektivtrafik kör och de gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för ingår i det prioriterade vägnätet och det är på dessa vägar vi börjar snöröja eller halkbekämpa. Längst ner på sidan hittar du en karta över det prioriterade nätet.

Alla kan hjälpa till!

De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Något som är extra viktig att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

 • • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. När du parkerar där du bor, och du har en tomt, parkera alltid på din tomt, inte på den allmänna vägen.
 • Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar risken för halkolyckor.
 • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren, så att maskinföraren inte åstadkommer några skador på grund av att hen inte kunde se vad som fanns där.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten, https://www.sater.se/trafik-stadsplanering/parkskotsel-drift-och-underhall/fri-sikt-klipp-hacken/
 • Skotta inte ut snön från din tomt på vägen. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.
 • Håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Kom ihåg att använda reflexer.

Delat ansvar

Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Telefonnummer till Trafikverkets kontaktcenter är 0771-921 921.

Kommunen sköter vägarna inom detaljplanelagda områden där kommunen är väghållare.

I kommunens ytterområden är det samfällighetsföreningar så kallade vägföreningar som sköter väghållningen.

Du som fastighetsägare har ansvaret för att gångbanorna utanför din tomt både snöröjs och halkbekämpas. Det gäller inom områden med vägar som kommunen ansvarar för/sköter.

Du som fastighetsägare får inte köra ut din snö, som finns på din tomt, ut på vägen. Det kan orsaka problem för både kommunens snöröjning och dina grannar. Snö som du har på tomten är ditt ansvar att ta hand om.

I Säters kommuns lokala föreskrifter för renhållning av gångbana med mera så står det mer om vad som gäller dig som är fastighetsägare.

Hämta sand

 • Grus och sand för kommunens medborgare finns att hämta på följande ställen:
 • Korsningen Sockenvägen / Norrtullsvägen.
 • Ulfshyttans reningsverk.
 • Skenshyttans bygdegård.
 • Brandstationen Moraby.
 • Stora Skedvi värmeverk

Grus och sand som kommunen erbjuder är endast till för privat halkbekämpningsbruk. Det är för att fastighetsägarna lättare ska kunna ta sitt ansvar att sanda på gångbaneutrymmet vid fastigheten. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda detta är det viktigt att bara ta det som behövs för det privata bruket. Vi ber dig som fastighetsägare att hämta två hinkar per tillfälle.

Har du synpunkter eller vill lämna en felanmälan, kan du göra det här.