Barn som upplever våld i en nära relation, طفل‌هایی که خشونت در یک رابطه نزدیک را تجربه می‌کنند

تجربه خشونت میتواند دربرگیرنده موارد زیر باشد:

 • در معرض خشونت قرار گرفتن (از لت شدن گرفته تا هل دادنها، خشونت جنسی، آزار و اذیت، تهدید و طرد شدن از لحاظ احساسی)
 • خشونت را ببینید یا بشنوید
 • نشانههای خشونت را ببینید (بعنوان نمونه کبودیها، اشیاء شکسته، ترس)
 • فضای حاکم بر خانه را احساس کنید

بیشتر اطفال از آنچه در بین فامیل میگذرد باخبر هستند، حتی اگر بستگان این رقم فکر نکنند. اگر یکی از نزدیکان حال خوبی نداشته باشد، طفلها بسرعت متوجه این امر میشوند، اما آنها همیشه در مورد احساسات خود حرف نمیزنند. اگر طفل حال خوبی نداشته و یا احساس تشویش کند، این امر در عوض در بازیهای او و یا بشکلی دیگر در رفتار طفل نمایان میشود.

یک راپور (گزارش) تشویش (Orosanmälan) روان کنید

آیا شک دارید که طفلی دچار مشکل شدهاست؟ یک گزارش تشویش برای دفتر خدمات اجتماعی راهی نمایید. دفتر خدمات اجتماعی وضعیت را بررسی نموده، گفتگوی حمایتی ارائه کرده و اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد.

افراد شاغل در برخی مشاغل براساس قانون موظف به تنظیم یک گزارش تشویش هستند. این امر مثلاً شامل شمایی میشود که در مکتب، مراکز صحی یا پولیس کار میکنید.

حمایت و کمک برای اطفالی که خشونت را تجربه کردهاند

طفل و بستگان او میتوانند نزد دفتر خدمات اجتماعی کمک دریافت کنند. مثلاً:

 • حمایت از طریق صحبت کردن
 • فعالیتهای گروهی برای اطفال
 • حمایت در اجرای نقش والدین برای دستیابی به بهترین حالت ممکن برای اطفال
 • فرد در تماس یا فامیل در تماس
 • اقدامات دیگر در مواردی که وضعیت عاجل باشد، مثلاً خانه کشیک (Jourhem)

در موارد عاجل، همیشه به ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

 • سازمان/اداره: Socialkontoret
 • نمبر تیلفون: 0225-55165