Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?, آیا شما نفر دیگری را در یک رابطھ نزدیک مورد خشونت قرار دادهاید؟

  • آیا برای کنترول عصبانیت خود مشکل دارید؟
  • آیا براحتی بھ حسادت دچار شده و اطرافیان خود را کنترول میکنید؟
  • آیا در مواردی نزدیک بوده کھ از خشونت بر علیھ یکی از نزدیکان خود استفاده کنید؟
  • آیا فردی از نزدیکان خود را ھل داده، لت کرده و یا بشکلی دیگر آسیب زدهاید؟
  • آیا میترسید کھ حد و مرزھا را زیرپا بگذارید؟

حمایتھایی وجود دارد کھ میتوانید آنھا را دریافت کنید. اگر دارای طفل ھستید، ھمچنین میتوانید برای اجرای نقش والدین ھم حمایھ دریافت کنید.

شما میتوانید کمکھای زیر را دریافت نمایید:

  • حمایت از طریق صحبت کردن
  • کمک برای مشاھده دلایل خشونت و عواقبی کھ این امر بر اطرافیان شما میگذارد
  • معلومات در مورد آنکھ چی رقم میتوانید از طریق پیدا کردن جایگزینی برای خشونت، خشم خود را کنترل کنید

با ما تماس بگیرید تا بتوانیم بھ شما کمک کنیم. اگر بخواھید میتوانید ناشناس باقی بمانید

در موارد عاجل، ھمیشھ بھ ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

  • سازمان/اداره: Socialkontoret
  • نمبر تیلفون: 0225-55165