Nationellt stöd, حمایه سراسری در تمام کشور

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50خط تیلفون سراسری برای شمایی که تهدید یا خشونت را تجربه نمودهاید. حتی اگر نمیتوانید به سویدنی گپ بزنید هم میتوانید به این شماره زنگ بزنید. این مکالمه کدام هزینهای در بر ندارد و در بل تیلفون مشاهده نخواهد شد. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.kvinnofridslinjen.se

BRIS 116 110

خط تیلفون حمایتی برای شما که جوان هستید. همچنین میتوان با این مرکز چت کرده یا پست الکترونیکی روان نمود. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.bris.se

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16

خط تیلفون حمایتی برای شمایی که همجنسخواه، دوجنسگرا، تراجنس (ترانسکچوال) یا کوئیر بوده و در معرض وقوع جرم یا خشونت قرار گرفتهاید.

www.rfsl.se/brottsoffer/

Terrafem 020- 52 10 10

خط تیلفون حمایتی برای شما که در معرض خشونت قرار دارید. شما میتوانید به لسانهای بسیاری حمایت دریافت کنید. این مکالمه کدام هزینهای در بر ندارد و در بل تیلفون مشاهده نخواهد شد. شما میتوانید ناشناس باقی بمانید.

www.terrafem.org

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

خط تیلفون حمایتی برای شما که در معرض خشونت قرار دارید. حتی اگر نمیتوانید به سویدنی گپ بزنید هم میتوانید به این شماره زنگ بزنید.

www.boj.se