Barn som upplever våld i en nära relation, کودکانی که خشونت در یک رابطه نزدیک را تجربه می‌کنند

تجربه خشونت میتواند دربرگیرنده موارد زیر باشد:
 • در معرض خشونت قرار گرفتن (از ضرب و شتم گرفته تا هل دادنها، خشونت جنسی، آزار و اذیت، تهدید و طرد شدن از لحاظ احساسی)
 • خشونت را ببینید یا بشنوید
 • نشانههای خشونت را ببینید (بعنوان نمونه کبودیها، اشیاء شکسته، ترس)
 • فضای حاکم بر منزل را احساس کنید

بیشتر کودکان از آنچه در خانواده میگذرد باخبر هستند، حتی اگر بستگان اینگونه فکر نکنند. اگر یکی از نزدیکان حال خوبی نداشته باشد، کودکان بسرعت متوجه این امر میشوند، اما آنها همیشه در مورد احساسات خود حرف نمیزنند. اگر کودک حال خوبی نداشته و یا احساس نگرانی کند، این امر در عوض در بازیهای او و یا بشکلی دیگر در رفتار کودک نمایان میشود.

یک گزارش نگرانی (Orosanmälan) ارسال نمایید

آیا شک دارید که کودکی دچار مشکل شدهاست؟ یک گزارش نگرانی برای سازمان خدمات اجتماعی ارسال نمایید. سازمان خدمات اجتماعی وضعیت را بررسی نموده، گفتگوی حمایتی ارائه کرده و اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد.

افراد شاغل در برخی پیشهها براساس قانون موظف به تنظیم یک گزارش نگرانی هستند. این امر بعنوان نمونه شامل شمایی میشود که در مدرسه، مراکز درمانی یا پلیس کار میکنید.

پشتیبانی و کمک برای کودکانی که خشونت را تجربه کردهاند

کودک و بستگان او میتوانند نزد سازمان خدمات اجتماعی کمک دریافت کنند. بعنوان نمونه:

 • گفتگوی حمایتی
 • فعالیتهای گروهی برای کودکان
 • حمایت در ایفای نقش والدین برای دستیابی به بهترین حالت ممکن برای کودکان
 • فرد در تماس یا خانواده در تماس
 • اقدامات دیگر در مواردی که وضعیت اضطراری باشد، بعنوان نمونه خانه کشیک (Jourhem)

در موارد اضطراری، همیشه به ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

 • سازمان: Socialkontoret
 • شماره تلفن: 0225-55165