Ung och utsatt för våld i en nära relation, جوان و در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک

خشونت در رابطه نزدیک میتواند شامل موارد مختلفی باشد. در بعضی مواقع یکی از والدین کودک را در معرض خشونت قرار میدهد. در بعضی مواقع یکی از خواهر و برادران. این امر همچنین میتواند از سوی یکی دیگر از خویشاوندان اعمال شود. این فرد شاید کسی باشد که با او در رابطهای بسر میبرید. این خشونت میتواند روحی، فیزیکی و جنسی باشد. این امر میتواند شامل موارد زیر باشد:
 • شما را با نامهای زشت یا ناپسند میخواند و یا به شما میگوید که فردی بد یا مشکلآفرین هستید
 • هل میدهد، میزند، لگد میزند و یا به شیوهای دیگر به شما آسیب میرساند
 • شما را کنترل نموده و محدود میکند، شما را مجبور به انجام کارهایی میکند که مایل نیستید
 • تهدید میکند که شما را از خانه بیرون انداخته و یا به جایی بفرستد، و یا شما را در خانه محبوس کند
 • شما را مجبور به انجام عملی جنسی میکند
 • برای حفظ آبروی خانواده شما را مجبور به پیروی از بعضی مقررات میکند
 • از خشونت برعلیه فرد دیگری در خانواده استفاده میکند

شما حق برخورداری از محفاظت و حمایت دارید

هنگامی که فرد در معرض خشونت قرار میگیرد، نگران و غمگین شدن، امری معمولی است. این امر اهمیت دارد که فرد با کسی که گوش میکند و میخواهد کمک کند، گفتگو کند. اگر فرد مورد خشونت قرار گرفته زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، این موضوع همیشه جزو مسئولیت بزرگسالان است. نزد سازمان خدمات اجتماعی برای دریافت حمایت، محافظت و کمکهای عملی، به شما یاری رسانده میشود.

شما میتوانید کمکهای زیر را دریافت نمایید:

 • گفتگوی حمایتی
 • محافظت و مسکن موقت
 • گفتگوی حمایتی با خانواده شما برای کمک به رفع اختلافات

در موارد اضطراری، همیشه به ۱۱۲ زنگ بزنید.

تماس:

 • سازمان: Socialkontoret
 • شماره تلفن: 0225-55165