Vad är skattepliktig bruttoinkomst, inkomst före skatt?

Avgiften som du betalar till barnomsorgen bestäms av inkomsten som du och den vuxne person som du bor tillsammans med, har varje månad. Det är viktigt att du anmäler hur stor inkomst du har.

Det här är skattepliktig bruttoinkomst

 • lön och andra ersättningar i anslutning
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • inkomst av näringsverksamhet, efter avdrag för egenavgifter
 • pensionsförmåner (ej barnpensioner)
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • aktivitetsstöd
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • för familjehem räknas endast arvode
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • korttidsstudiestöd
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd
 • arvoden
 • ersättning från sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med din tjänst
 • beskattningsbara naturaförmåner som bilförmåner och bostadsförmån
 • inkomst av arbete utomlands.

Inkomster som inte ska tas med när du anmäler din inkomst

 • försörjningsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)
 • vårdnadsbidrag
 • ekonomiskt bistånd
 • underhållsbidrag.

Egen företagare

Du som är egen företagare ska ange den beräknade bruttoinkomsten. Efter deklaration och bokslut bestäms den faktiska avgiften.