Hur kan jag påverka stadsplaneringen?

Vid framtagande av nya planer såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser ges allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter under ett så kallat samråd. Innan planen antas finns ytterligare möjlighet att komma med synpunkter under en så kallad granskningsperiod.

Planer som redan är antagna är svårare att påverka. Har du några synpunkter är du välkommen att höra av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen så tar vi med det i kommande planering.