Hur påverkar planerna vad jag kan göra med det jag äger?

En detaljplan reglerar mark-och vattenanvändningen. Den anger hur och vart du får bygga inom ett visst område. Planbestämmelserna är juridiskt bindande och måste därför följas. Eftersom det kan finnas flera gällande detaljplaner och/eller områdesbestämmelser för samma fastighet rekommenderar vi er att ta kontakt med Säters kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet