Vad är stadsplanering?

Stadsplanering, eller fysisk planering som det också kallas, handlar om att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för planering vilket betyder att det endast är kommunen som kan anta planer och bestämma om att påbörja en ny plan.

Stort fokus läggs vid hur den byggda miljön ska utformas, var ny bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den ska vara utformad för att inte skapa risker eller ohälsa.

Mer information om stadsplanering.