Vad gäller utanför planlagt område?

Utanför detaljplanelagt område gäller fortfarande kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner för Säter, Gustafs tätort och Stora Skedvi. Dessa planer är inte juridiskt bindande men visar på kommunens vilja. Vid bygglovsprövning ser man till att intentionerna i översiktsplanen följs.

Här hittar du kommunens översiktsplan.
Här hittar du kommunens fördjupade översiktsplaner.