Vad planeras för utveckling?

Bostäder

Säters kommun växer och det pågår många projekt. Framförallt handlar det om att skapa fler bostäder, framförallt i Säter, Gustafs eller Stora Skedvi. Fler attraktiva tomter håller på att tas fram i alla dessa kommundelar.

Dalabanan och genomfarten i Säter

Ett stort arbete är att dialogen med Trafikverket om att få till en bytespunkt mellan tåg och andra transportslag i Säter, en ny perrong samt dubbelspår i Säter och Gustafs (Mora by).

SäBo

Ett annat stort projekt är det nya äldreboendet i Säter så kallat SäBo.

Gustafs tätort

Gustafs centrum planeras att rustas upp och utvecklas med pendelparkering, fler bostäder, mötesplatser och handel. Idrottsplatsområdet i Mora by ska utvecklas. Fler cykelbanor anläggas för att kunna erbjuda säkra skolvägar. I framtiden hoppas kommunen kunna få till en pendeltågsstation i Mora by, även om det i dagsläget verkar långt bort.