Vilka planer finns i Säter?

Vilka planer finns i Säters kommun?

Översiktsplan (ÖP)

Säters översiktsplan antogs 2013 av kommunfullmäktige. Vid nästa mandatperiod kommer planen att revideras och uppdateras.

Läs översiktsplanen här!

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Säter

Gällande fördjupad översiktsplan för Säter är från 1991.

Ett arbete har påbörjats för att ta fram förslag till ny fördjupande översiktsplan för Säter. Har du idéer eller förslag på hur du vill att Säter ska se ut i framtiden? Lämna gärna dina synpunkter till sbn@sater.se.

När förslaget är klart kommer det att gå ut på samråd för att allmänheten ska kunna tycka till.

Gustafs, Mora By, Enbacka m.fl.

Här finns en fördjupande översiktsplan som vann laga kraft 2019.

Stora Skedvi

Gällande fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi är från år 1991. En ny planeras att tas fram inom de kommande åren.

Läs alla fördjupade översiktsplaner här!

Områdesbestämmelser

Det finns områdesbestämmelser för Säters innerstad, Skönvik, Bispberg, Solvarbo by och Dammsjöområdet (söder om Solvarbo).

Detaljplaner

Det finns detaljplaner i Säter och omkring Ljustern, Gustafs tätort, Solvarbo, Stora Skedvi, Fäggeby, Arkhyttan, Bispberg, Bispbergshyttan, Lomtorpet, Skenshyttan, Ulvshyttan och Nyberget. Ta kontakt med Säters kommun om du vill ta del av någon detaljplan.

Innan en detaljplan tas fram kan kommunen göra ett planprogram. Syftet är att få igen en tidig dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen. Tanken är att beslutsunderlaget ska breddas med fler synpunkter, ge allmänheten insyn i planeringen och en möjlighet att påverka innehållet i detaljplanen. Detta är ett frivilligt steg i planeringsprocessen, men det kan förenkla planprocessen genom att frågor klaras av i ett tidigt skede. När ett planprogram tas fram ska samråd genomföras och synpunkterna sammanställas i en samrådsredogörelse, precis som när en detaljplan tas fram.

Nyligen togs ett planprogram fram för lokalisering av nytt särskilt boende i Säter. Programmet utredde fyra olika platser där kommunen kan placera det nya äldreboendet. Planprogrammet fungerar som beslutsunderlag när politikerna ska fatta beslut.

Här hittar du gällande detaljplaner.

Här hittar du pågående planarbeten.