Vad är en detaljplan?

Detaljplaner visar hur marken eller vattnet ska användas och utformas mer i detalj. Planen ger på så vis en samlad bild av hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Detaljplaner gäller bara för ett utpekat område.

I planen kan det finnas bestämmelser om vad som får byggas eller vad platsen ska användas till. Det kan exempelvis vara småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Detaljplanen bestämmer också hur stora byggnaderna får bli, avstånd till tomtgränser och ibland även hur fastigheterna ska se ut. Detaljplanen kan också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller värdefull natur. Eftersom planen är juridiskt bindande är den avgörande vid prövningen av bygglov.