Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2020-10-22

LÄNK: till Lättläst information med bilder

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

Gör så här:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
 • Besök helst inte äldreboenden
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten.
 • Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Vi har uppdaterat våra planer som relaterar till pandemi, och planerar utifrån vad som hänt, och vad som kan komma att hända.  Våra främsta uppdrag handlar om att skydda de äldre samt att klara av personalförsörjningen för samhällsviktig verksamhet. Vi är arbetar med följande fokus:

 • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
 • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
 • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
 • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Angående Säters gymnasieutbildning/vuxenutbildning på Dahlanders kunskapscentrum

Utbildningen sker åter på plats efter rekommendationerna om distansundervisning upphävts.

Angående Säters förskolor och skolor

Barn med förkylning/symptom på luftvägsinfektion ska vara hemma. Region Dalarna rekommenderar att barn från 10 år provtas för covid-19 vid symptom. Övriga barn ska inte provtas vid milda symptom. Barn som testats positivt för covid-19 ska vara hemma minst sju dagar och barnet ska varit symptomfritt i minst 48 timmar.
Efter vistelse i område med pågående smittspridning  är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion. Om symptom uppstår på luftvägsinfektion ska barnet vara hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara hemma två dagar efter barnet blivit friskt.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor–svar-om-corona-viruset/

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Visa hänsyn mot äldre och svag, hjälp och stötta

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus.

Alla behöver visa extra hänsyn till äldre och Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är nu desamma för såväl yngre som äldre än 70 år.

Fortsatta besök utomhus på särskilda boenden

Regeringen har upphävt det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Smittspridningen i Dalarna ökar. Region Dalarnas smittskyddsenhet rekommenderar att kommunerna ska fortsätta att i möjligaste mån undvika att andra än boende och personal vistas i lokalerna för särskilda boenden.

I Säters kommun berör detta särskilda boendena Fågelsången, Skedvigården, Enbackagården och korttidsboendet. I undantagsfall kan besök inomhus ske, vid tex vård vid livets slut.

Säters kommun erbjuder fortsatta planerade besök utomhus.
Vi värnar om de äldre och följer smittskyddsenhetens rekommendationer. På samtliga boenden erbjuder vi att besökare kan träffa de boende på särskilda platser utomhus. För att detta ska fungera även när det nu blir kallar, undersöker vi hur vi skulle ordna med någon form av uppvärmning på dessa platser.

Vill du besöka någon som bor på ett särskilt boende i Säters kommun, kontaktar du boendet för att boka en tid.

Handlingshjälp till äldre och riskgrupper (enligt Socialstyrelsens definition) – avslutas 1 oktober

Säters kommun erbjuder hjälp att handla dagligvaror för den som inte har någon yngre släkting, vän eller bekant som kan hjälpa till. Hjälpen avslutas den 1 oktober. Hjälpen var en tillfällig insats, men eftersom situationen nu pågått länge, kommer kommunen att hantera behov bland äldre utifrån ordinarie verksamhet. Det innebär att den som inte kan få hjälp av medmänniskor, eller på annat sätt kunna handla, som sista möjlighet kan ansöka om en insats. Den enskildes behov av bistånd/hjälp bedömer kommunen utifrån socialtjänstlagen. Om en person får beviljat insatsen handling får personen betala utifrån samma taxa som de andra som har handlingshjälp som insats. Målet är att alla ska behandlas likvärdigt, när nu hanteringen av Coronasituationen blivit en del av vardagen.

Näringslivet gör också insatser för den som är äldre. Här hittar du erbjudanden som hjälper dig som ska undvika fysiska sociala kontakter.

Hjälp med apoteksärenden

Apotek Kronan i Säter erbjuder att ringa och beställa apoteksvaror som du sedan hämtar utanför apoteket. Därför erbjuder Säters kommun inte längre hjälp med att köpa apoteksvaror. Telefonnummer till Apotek Kronans nationella kundtjänst är: 0771-612 612

Hjälp med att låna böcker

Ring till lånedisken på Säters bibliotek: 0225-55186 för att få hjälp att låna böcker.

Föreningar

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

 • Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.
 • Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.
 • Lokaler kan bokas av utan kostnader.

Viktig information till alla arbetsgivare med medarbetare som bor i Säters kommun

Som du kanske känner till, så finns det ett beslut som gör det möjligt att stänga förskolorna och skolorna – om det skulle behövas för att hantera Coronasituationen. Idag finns inget sådant beslut, men som kommun behöver vi förbereda oss för OM det skolorna stängs.
Säters kommun vill uppmärksamma dig som arbetsgivare på att vi skickar ut information till vårdnadshavare om att vi vill att de pratar med sin arbetsgivare om vad som behövs vid OM förskolor/skolor skulle tvingas stänga.

Kommunen är skyldig att anordna barnomsorg för de barn vars båda vårdnadshavare av sin arbetsgivare är konstaterade tillhöra de medarbetare som krävs för att arbetsgivaren ska fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet. Det finns definierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vad som betraktas som samhällsviktig verksamhet, och det är du som arbetsgivare som ska ta ställning till om medarbetaren behövs för den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Här hittar du informationen från MSB som riktar sig till dig som arbetsgivare.

Dina medarbetare med barn i förskola/skola behöver få veta om ditt företag/organisation ser dem som nödvändiga för den samhällsviktiga verksamheten, så att de vet om de ska begära barnomsorg OM förskolor/skolor stängs under en period.
Det behövs inget intyg från arbetsgivaren just nu, men om det blir aktuellt kommer vi att begära det.

Utsatta företag

Många företag har redan fått försämrade förutsättningar och ännu fler kommer få det, på grund av Coronasituationen. På nationell nivå görs insatser för att stärka företagen. På lokal nivå är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Säters kommun arbetar för att tillsammans med övriga dalakommuner på ett bra sätt hitta åtgärder som kan stötta de lokala företagen. Utifrån den rådande situationen just nu har Säters kommun tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Säters kommun som har behov av detta:

 • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel anstånd. Kontakta: naring@sater.se
 • Kommunen kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
 • Kommunen skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
 • Kommunen möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
 • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning. Kontakta: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Kommunen kommer också uppmuntra sina medarbetare med ett lokalt presentkort. Du som är företagare har möjlighet att erbjuda dina produkter/varor inom ramen för presentkortet. Anmäl ditt intresse till E-post: naring@sater.se (presentkortet gäller till och med den 30 juni).

Fler lokala insatser hittar du på www.sater.se/naringsliv

Kontakt

Har du frågor och funderingar samt behöver ta del av Säters kommun stödåtgärder kontakta Näringslivsenheten på mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Har du frågor som du hellre vill prata med någon utanför kommunen om är du välkommen att vända dig till den Nationella företagsakuten.

Information

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Information från myndigheter och statliga verk

Information från företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Informationsmaterial att ladda ner och sätta upp

På MSBs hemsida finns informationsmaterial att ladda ner och sätta upp för att påminna besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Det finns även en checklista för dig som verksamhetsutövare om hur du kan anpassa din verksamhet så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

MSBs hemsida med material att ladda ner hittar du här. 

Så hanterar Länsstyrelsen situationen med Coronaviruset

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter