Pågående järnvägsprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket ansvarar för projektet som detaljplaneras under 2019-2020 för att genomföras 2021-2022. Det ska bli förlängningar av mötesstationerna/dubbelspåren på en kortare sträcka, så att tåg kan mötas utan att stanna.
Trafikverket planerar för två sådana förlängningar av mötesstationerna/dubbelspår för möten i Säters kommun. Det ena ska ligga vid Säters centrum och det andra i Mora by.

Mora By

I Mora By innebär Trafikverkets lösning att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) med Morbyvägen stängs och att det istället byggs en tunnel för gående och cyklister. Tunneln kommer inte kunna användas av motorfordon: motorfordon får istället använda länsväg 790.

Den nya tunneln kommer förbättra möjligheten till en säker skolväg mellan Mora By och Enbacka skola. I dagsläget är den skolvägen trafikfarlig, och därför åker barnen skolskjuts idag, istället för att cykla eller gå. Samtidigt kommer framkomligheten för motorfordon att minska något då länsväg 790 innebär en viss omväg. Många fordon ska köra upp på väg 70 som målpunkt, vilket innebär att omvägen inte blir så stor. Att motorfordonstrafiken utmed morbyvägen minskar leder också till en tryggare trafiksituation och en lugnare boendemiljö inom hela Mora by. Det har många boende efterfrågat.

Ombyggnationen av järnvägen innebär också att det omkringliggande gatunätet påverkas. Det innebär att en del nya anslutningsvägar behöver byggas.
Trafikverket har ännu inte utrett klar de olika alternativen för ombyggnaderna i Mora by. Beslut om exakt vad som kommer ske kommer senare i en järnvägsplan som Trafikverket nu tar fram.

Samråd

Trafikverket ansvarar för allt samråd under arbetet med järnvägsplanen. Kommunen tar parallellt fram nödvändig detaljplan för trafiklösningen och ansvarar för allt samråd kopplat till detaljplanen. Samråd kommer att ske med boende och övriga berörda i området. Först ut var Trafikverket med sitt samråd om järnvägsplan. Det allmänna samrådsmötet ägde rum den 18 juni i Enbacka församlingshem. Trafikverket tog in synpunkter under samrådet som underlag för fortsatt arbete med järnvägsplanen.

Här hittar du samrådsunderlaget som presenterades den 18 juni. OBS! Materialet är preliminärt och kan revideras.

Samråd för detaljplanen i Mora by väntas ske under sommaren 2020.

Granskning

Efter samrådet och synpunkterna som inkom har Trafikverket arbetat vidare med järnvägsplanen och reviderat vissa delar. Nästa skede i processen har bestått i en granskning av järnvägsplanen, vilken pågick mellan 24 mars och 23 april 2020. Åter igen fick alla möjlighet att skicka in sina synpunkter, däremot hölls inget allmänt möte. Du hittar alla handlingar som hör järnvägsplanen till på Trafikverkets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till järnvägsprojektet.

Säter

I Säters centrum innebär Trafikverkets lösning att en ny och bättre perrong anläggs vid stationshuset. Till perrongen kommer det att bli en planskild anslutning med hissar och ramper/trappor. Det innebär att det byggs en tunnel mellan stationsområdet och perrongen. På perrongen ska det också bli bättre för de som väntar på tågen.

Exakt hur lösningarna för både trappor/ramper och hissar, samt perrong kommer se ut är ännu inte klart.

Lösningen innebär också att en tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägsspåret och att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) Myntvägen stängs. På så sätt kommer oskyddade trafikanter som gående och cyklister att kunna kan ta sig säkert under både väg och järnväg.

I samband med Trafikverkets arbete ser Säters kommun över utformningen vid stationshuset för att skapa en bättre miljö för de som åker tåg till och från Säter.

Samråd

Den typ av förändring som Trafikverket planerar i Säters centrum kräver inte att de tar fram en järnvägsplan, så som i Mora by, eller genomför formella samråd med information och dialog kring planerna. Eftersom planerna berör Säters kommun sker dock kontinuerlig dialog med Trafikverket där Säters kommun belyser hur Trafikverkets planer påverkar kommunen. Kommunen har också viss påverkan genom de processer som kommunen ansvarar för, som detaljplanearbetet.

Detaljplanearbete

För att Trafikverkets planer ska kunna genomföras behöver detaljplaner tas fram. Säters kommun ansvarar för planarbetet och i centrala Säter togs ett planprogram fram i början av 2019 för att utreda och belysa effekterna av Trafikverkets planerade åtgärder för järnvägen på ett mer övergripande plan. Planprogrammet har lett fram till att ny detaljplan håller på att tas fram för att överensstämma med de åtgärder som planeras. Detaljplanen var ute på samråd fram till 8 december 2019 och arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuella revideringar pågår.

Planprogrammet kan du läsa här.

Detaljplan för Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet

Fortsatt arbete

Utöver ovanstående arbetar kommunen även med att riksväg 70:s påverkan på Säters centrum ska bli så bra som möjligt. Det är ett mer långsiktigt arbete där inget ännu är färdigt och finansierat.

Det problem som främst behöver lösas är tillgängligheten till centrala Säter från järnvägssidan. Där diskuteras hur tillgängligheten i tunneln under vägen kan bli bättre och hur trafiksäkerheten vid korsningen Smedjebacksvägen-Rv70 kan förbättras. Säters kommun vill också förbättra anslutningen från riksväg 70 till Säters centrum.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter