Pågående järnvägsprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket ansvarar för projektet som planeras under 2019-2021 för att byggas under 2022. Järnvägsprojektet innebär att det ska bli förlängningar av mötesstationerna/ dubbelspåren på en kortare sträcka, så att tåg kan mötas utan att stanna. Trafikverket planerar för två sådana förlängningar av mötesstationerna/dubbelspår för möten i Säters kommun. Det ena ska ligga vid Säters centrum och det andra i Mora by.

Mora By

I Mora By innebär Trafikverkets lösning att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) med Morbyvägen stängs och att det istället byggs en tunnel för gående och cyklister. Tunneln kommer inte kunna användas av motorfordon: motorfordon får istället använda länsväg 790.

Den nya tunneln kommer förbättra möjligheten till en säker skolväg mellan Mora By och Enbacka skola. I dagsläget är den skolvägen trafikfarlig, och därför åker barnen skolskjuts idag, istället för att cykla eller gå. Samtidigt kommer framkomligheten för motorfordon att minska något då länsväg 790 innebär en viss omväg. Många fordon ska köra upp på väg 70 som målpunkt, vilket innebär att omvägen inte blir så stor. Att motorfordonstrafiken utmed Morbyvägen minskar leder också till en tryggare trafiksituation och en lugnare boendemiljö inom hela Mora by. Det har många boende efterfrågat.

Ombyggnationen av järnvägen innebär också att det omkringliggande gatunätet påverkas. Det innebär att en del nya anslutningsvägar behöver byggas. Kommunen har tagit fram en detaljplan som varit ute på samråd där det bland annat beskrivs hur detta kan komma att se ut.

Samråd

Trafikverket ansvarar för allt samråd under arbetet med järnvägsplanen, som i princip bara berör järnvägsspåren och direkt intilliggande mark. Kommunen tar parallellt fram nödvändig detaljplan för resterande områden i Mora By som påverkas av järnvägsprojektet och ansvarar samtidigt för allt kopplat till detaljplanen.

Samråd har skett med boende och övriga berörda i området. Först ut var Trafikverket med sitt samråd om järnvägsplan. Detta ägde rum våren 2017 och sommaren 2018. Trafikverket tog då in synpunkter som underlag för fortsatt arbete med järnvägsplanen.

Samråd för detaljplanen i Mora by pågick under sommaren 2020.

Granskning

Efter samrådet och synpunkterna som inkom har Trafikverket arbetat vidare med järnvägsplanen och reviderat vissa delar. Nästa skede i processen har bestått i en granskning av järnvägsplanen. Åter igen fick alla möjlighet att skicka in sina synpunkter, däremot hölls inget allmänt möte. Du hittar alla handlingar som hör järnvägsplanen till på Trafikverkets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till järnvägsprojektet.

För detaljplanen så är tidsplanen lite förskjuten jämfört med järnvägsplanen. Inkomna synpunkter från samrådet håller nu på att bearbetas och det kan leda till att detaljplanen revideras i vissa delar. En granskningsomgång väntar under vintern då det finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget.

Säter

I Säters centrum innebär Trafikverkets lösning att en ny och bättre perrong anläggs vid stationshuset. Till perrongen kommer det att bli en planskild anslutning med hissar och ramper/trappor. Det innebär att det byggs en tunnel mellan stationsområdet och perrongen. På perrongen ska det också bli bättre för de som väntar på tågen.

Exakt hur lösningarna för både trappor/ramper och hissar, samt perrong kommer se ut är ännu inte klart.

Lösningen innebär också att en tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägsspåret och att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) Myntvägen stängs. På så sätt kommer oskyddade trafikanter som gående och cyklister att kunna kan ta sig säkert under både väg och järnväg.

I samband med Trafikverkets arbete ser Säters kommun över utformningen vid stationshuset för att skapa en bättre miljö för de som åker tåg till och från Säter.

Den planerade byggstarten är förlagd till 2022.

Samråd

Den typ av förändring som Trafikverket planerar i Säters centrum kräver inte att de tar fram en järnvägsplan, så som i Mora by, eller genomför formella samråd med information och dialog kring planerna. Eftersom planerna berör Säters kommun sker dock kontinuerlig dialog med Trafikverket där Säters kommun belyser hur Trafikverkets planer påverkar kommunen. Kommunen har också viss påverkan genom de processer som kommunen ansvarar för, som detaljplanearbetet.

Detaljplanearbete

För att Trafikverkets planer ska kunna genomföras behöver detaljplaner tas fram. Säters kommun ansvarar för planarbetet och i centrala Säter togs ett planprogram fram i början av 2019 för att utreda och belysa effekterna av Trafikverkets planerade åtgärder för järnvägen på ett mer övergripande plan. Planprogrammet har lett fram till att en ny detaljplan håller på att tas fram för att överensstämma med de åtgärder som planeras. Sedan samrådet vintern 2019 har kommunen i samförstånd med trafikverket jobbat med förbättringar utifrån inkomna synpunkter. Det har bland annat resulterat i att detaljplaneområdet utökats och att mer fokus lagts på tillgängligheten mellan centrum och järnvägsområdet samt den nya tunnelns koppling till Salutorget.  Här kan du läsa mer om detaljplanen. 

Fortsatt arbete

Utöver ovanstående arbetar kommunen även med att riksväg 70:s påverkan på Säters centrum ska bli så bra som möjligt. Det är ett mer långsiktigt arbete där inget ännu är färdigt och finansierat.

Detsamma gäller hur trafiksäkerheten vid korsningen Smedjebacksvägen-Rv70 kan förbättras. Säters kommun vill också förbättra anslutningen från riksväg 70 till Säters centrum.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter