Pågående järnvägsprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket ansvarar för projektet som planeras under 2019-2022 för att byggas under 2023. Järnvägsprojektet innebär att det ska bli förlängningar av mötesstationerna/ dubbelspåren på en kortare sträcka, så att tåg kan mötas utan att stanna. Trafikverket planerar för två sådana förlängningar av mötesstationerna/dubbelspår för möten i Säters kommun. Det ena ska ligga vid Säters centrum och det andra i Mora by.

Mora By

I Mora By innebär Trafikverkets lösning att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) med Morbyvägen stängs och att det istället byggs en tunnel för gående och cyklister. Tunneln kommer inte kunna användas av motorfordon, dessa får istället använda länsväg 790.

Den nya tunneln kommer förbättra möjligheten till en säker skolväg mellan Mora By och Enbacka skola. I dagsläget är den skolvägen trafikfarlig, och därför åker barnen skolskjuts idag, istället för att cykla eller gå. Samtidigt kommer framkomligheten för motorfordon att minska något då länsväg 790 innebär en viss omväg. Många fordon ska dock köra upp på riksväg 70 som målpunkt, vilket innebär att omvägen inte blir så stor. Att motorfordonstrafiken utmed Morbyvägen minskar leder också till en tryggare trafiksituation och en lugnare boendemiljö inom hela Mora by. Det har många boende efterfrågat.

Ombyggnationen av järnvägen innebär också att det omkringliggande gatunätet påverkas. Det innebär att en del nya anslutningsvägar behöver byggas. Kommunen har tagit fram en detaljplan som nu är ute på granskning där det bland annat beskrivs hur detta kan komma att se ut.

Planerade byggstarten för ombyggnation av järnvägen och tunneln är förlagd till sommaren 2023. Under större delen av byggtiden kommer gående och cyklister kunna passera järnvägsspåren i höjd med bommarna. Kommunen kommer då också att göra åtgärder på bland annat Postvägen.

Samråd

Trafikverket ansvarar för allt samråd under arbetet med järnvägsplanen, som i princip bara berör järnvägsspåren och direkt intilliggande mark. Kommunen tar parallellt fram nödvändig detaljplan för resterande områden i Mora By som påverkas av järnvägsprojektet och ansvarar samtidigt för allt kopplat till detaljplanen.

Samråd har skett med boende och övriga berörda i området. Först ut var Trafikverket med sitt samråd om järnvägsplan. Detta ägde rum våren 2017 och sommaren 2018. Trafikverket tog då in synpunkter som underlag för fortsatt arbete med järnvägsplanen.

Samråd för detaljplanen i Mora by pågick under sommaren 2020.

Granskning

Efter samrådet och synpunkterna som inkom har Trafikverket arbetat vidare med järnvägsplanen och reviderat vissa delar. Nästa skede i processen har bestått i en granskning av järnvägsplanen. Åter igen fick alla möjlighet att skicka in sina synpunkter, däremot hölls inget allmänt möte. Du hittar alla handlingar som hör järnvägsplanen till på Trafikverkets hemsida. Där finns också kontaktuppgifter till järnvägsprojektet.

För detaljplanen är tidsplanen lite förskjuten jämfört med järnvägsplanen. Inkomna synpunkter från samrådet sommaren 2020 har bearbetats och detaljplanen har reviderats något och därefter skickats ut på granskning. Granskningen pågår fram till 2021-12-23. Under denna tid går det bra att lämna synpunkter på det reviderade detaljplaneförslaget.

Säter

I Säters centrum innebär Trafikverkets projekt att en ny och bättre perrong anläggs vid stationshuset. Till perrongen kommer det att bli en planskild anslutning med hissar och trappor. Det innebär att det byggs en tunnel mellan stationsområdet och perrongen. På perrongen ska det också bli bättre för dem som väntar på tågen.

Exakt hur lösningarna för både trappor och hissar, samt perrong kommer se ut är ännu inte helt klart.

Projektet innebär också att två nya tunnlar för gående och cyklister byggs, en under järnvägsspåret och en under riksvägen i höjd med Salutorget. Den gamla tunneln tas samtidigt bort. Konsekvensen av detta är också att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) vid Myntvägen stängs. På så sätt kommer oskyddade trafikanter som gående och cyklister att kunna ta sig säkert under både väg och järnväg. Tunnlarna byggs ut i två etapper där tunneln under järnvägen byggs först för att året efter följas av tunneln under riksvägen. 

I samband med Trafikverkets arbete ser Säters kommun också över utformningen på kommunens mark vid stationshuset för att skapa en bättre miljö för dem som åker tåg till och från Säter. Likaså ses gång- och cykelstråket över till och från, men även förbi stationsområdet. 

Den planerade byggstarten för Trafikverkets projekt är förlagd till senvåren 2022. Trafikverket påbörjar då arbetet med stationsområdet och tunneln under järnvägen, vilka beräknas stå klara i slutet av 2022. Under första halvåret 2023 följer byggstarten för tunneln under riksvägen. Men redan nu har kommunen inlett arbetet med att lägga om dagvattenledningar vid stationsområdet ner mot Gruvplan och vidare mot gamla bensinstationen. När Trafikverkets byggprojekt har inletts kommer kontinuerlig information finnas tillgänglig både på kommunens hemsida och på Trafikverkets hemsida.

Samråd

Den typ av förändring som Trafikverket planerar i Säters centrum kräver inte att de tar fram en järnvägsplan, så som i Mora by, eller genomför formella samråd med information och dialog kring planerna. Eftersom planerna berör Säters kommun sker dock kontinuerlig dialog med Trafikverket där Säters kommun belyser hur Trafikverkets planer påverkar kommunen. Kommunen har också viss påverkan genom de processer som kommunen ansvarar för, som detaljplanearbetet.

Detaljplanearbete

För att Trafikverkets planer ska kunna genomföras behöver detaljplaner tas fram. Säters kommun ansvarar för planarbetet och i centrala Säter togs ett planprogram fram i början av 2019 för att utreda och belysa effekterna av Trafikverkets planerade åtgärder för järnvägen på ett mer övergripande plan. Planprogrammet har lett fram till att en ny detaljplan tagits fram för att överensstämma med de åtgärder som planeras. Här kan du läsa mer om detaljplanen. 

Fortsatt arbete

Utöver ovanstående arbetar kommunen även med att riksvägens påverkan på och anslutning till Säters centrum ska bli så bra som möjligt. Det är ett mer långsiktigt arbete där inget ännu är färdigt och finansierat.

Detsamma gäller hur trafiksäkerheten vid korsningen Smedjebacksvägen-Riksvägen samt Kungsvägen-Kvarnbacken kan förbättras.