Pågående järnvägsprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket ansvarar för projektet Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan som planeras under 2019-2022 för att byggas under 2022-2023. Järnvägsprojektet innebär att det ska bli förlängningar av mötesstationerna/ dubbelspåren på en kortare sträcka, så att tåg kan mötas utan att stanna. Trafikverket planerar för två sådana förlängningar av mötesstationerna/dubbelspår för möten i Säters kommun. Det ena ska ligga vid Säters centrum och det andra i Mora by.

Säter

I Säters centrum innebär Trafikverkets projekt att en ny och bättre perrong anläggs vid stationshuset. Till perrongen kommer det att bli en planskild anslutning med hissar och trappor. Det innebär att det byggs en tunnel mellan stationsområdet och perrongen. På perrongen ska det också bli bättre för dem som väntar på tågen.

Exakt hur lösningarna för både trappor och hissar, samt perrong kommer se ut är ännu inte helt klart.

Projektet innebär också att två nya tunnlar för gående och cyklister byggs, en under järnvägsspåret och en under riksvägen i höjd med Salutorget. Den gamla tunneln tas samtidigt bort. Konsekvensen av detta är också att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) vid Myntvägen stängs. På så sätt kommer oskyddade trafikanter som gående och cyklister att kunna ta sig säkert under både väg och järnväg. Tunnlarna byggs ut i två etapper där tunneln under järnvägen byggs först för att året efter följas av tunneln under riksvägen. 

I samband med Trafikverkets arbete ser Säters kommun också över utformningen på kommunens mark vid stationshuset för att skapa en bättre miljö för dem som åker tåg till och från Säter. Likaså ses gång- och cykelstråket över till och från, men även förbi stationsområdet. 

Den planerade byggstarten för Trafikverkets projekt är förlagd till senvåren 2022. Trafikverket påbörjar då arbetet med stationsområdet och tunneln under järnvägen, vilka beräknas stå klara i slutet av 2022. Under första halvåret 2023 följer byggstarten för tunneln under riksvägen. Men redan nu har kommunen inlett arbetet med att lägga om dagvattenledningar vid stationsområdet ner mot Gruvplan och vidare mot gamla bensinstationen. När Trafikverkets byggprojekt har inletts kommer kontinuerlig information finnas tillgänglig både på kommunens hemsida och på Trafikverkets hemsida.

Mora By

järnvägsövergång

I Mora By innebär Trafikverkets lösning att plankorsningen (där järnvägen och vägen korsar varandra) med Morbyvägen stängs och att det istället byggs en tunnel för gående och cyklister. Tunneln kommer inte kunna användas av motorfordon, dessa får istället använda länsväg 790.

Den nya tunneln kommer förbättra möjligheten till en säker skolväg mellan Mora By och Enbacka skola. I dagsläget är den skolvägen trafikfarlig, och därför åker barnen skolskjuts idag, istället för att cykla eller gå. Samtidigt kommer framkomligheten för motorfordon att minska något då länsväg 790 innebär en viss omväg. Många fordon ska dock köra upp på riksväg 70 som målpunkt, vilket innebär att omvägen inte blir så stor. Att motorfordonstrafiken utmed Morbyvägen minskar leder också till en tryggare trafiksituation och en lugnare boendemiljö inom hela Mora by. Det har många boende efterfrågat.

Ombyggnationen av järnvägen innebär också att det omkringliggande gatunätet påverkas. Det innebär att en del nya anslutningsvägar behöver byggas. Kommunen arbetar just nu med en detaljplan där det bland annat beskrivs hur detta kan komma att se ut.

Planerade byggstarten för ombyggnation av järnvägen och tunneln är förlagd till sommaren 2023. Under större delen av byggtiden kommer gående och cyklister kunna passera järnvägsspåren i höjd med bommarna. Kommunen kommer då också att göra åtgärder på bland annat Postvägen.