Pågående vägprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Nya gång- och cykelvägar i Gustafs och Stora Skedvi

Trafikverket planerar nya gång- och cykelvägar i Gustafs och Stora Skedvi. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Den aktuella sträckan i Gustafs är cirka 3 kilometer lång och går mellan Naglarby och Enbacka längs väg 789. För Stora Skedvi kyrkby rör det sig om en sträcka på lite drygt 1 kilometer längs väg 790 genom tätorten. Planerna stämmer väl överens med kommunens ambition om ett mer hållbart resande, säkrare skolvägar och sammankopplade målpunkter.

Samråd

Trafikverket ansvarar för och håller i alla samråd för dessa vägplaner. Kommunen deltar på alla samrådsmöten, vilka inledningsvis hölls  på orterna under andra hälften av juni 2019.
Trafikverket har samlat in alla synpunkter som inkom och arbetar med förslagen som kommer presenteras under april och maj 2020 genom så kallade samrådshandlingar. Då får allmänheten och övriga myndigheter möjlighet att lämna sina synpunkter igen.

För att möjliggöra dessa två projekt kan kommunen behöva ändra vissa detaljplaner som berörs längs sträckorna. Vilka områden som berörs och hur många dessa är utreds nu av kommunen.

Mer information

Vill du läsa mer om vägplanerna, om samrådet, ställa frågor och/eller lämna synpunkter så hittar du denna information hos Trafikverket under respektive sträcka:

Gustafs

Stora Skedvi

Trafikverket förbättrar väg 751

Väg 751 passerar genom Säters kommun utmed Dalälven. På flera ställen längs sträckan Jakobs-Duvåker-Myckelby finns det problem med bärighet på grund av att älven eroderar marken. Det betyder att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor till och med dras om. Trafikverket har därför inlett arbete med en vägplan som syftar till att utreda möjligheterna till en ny vägsträckning. Byggstarten uppskattas för närvarande kunna ske under 2022.

Hur kan du vara delaktig?

Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för processen och vägplanen så kallar de till avstämningsmöten och samråd med såväl direkt berörda som med allmänheten och övriga myndigheter. Ett allmänt samråd kommer ske framöver och då kommer det finnas mer information om både vägplanen och om hur du kan vara med och påverka.

Mer information

Vill du läsa mer om vägplanen,  ställa frågor och/eller lämna synpunkter så hittar du denna information hos Trafikverket.