Ändring av detaljplan Norr Aspvägen

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Det behövs ett nytt LSS-boende i Säter för att ersätta det gamla på Siggebo. Säterbostäder har därför fått i uppdrag av kommunen att bygga detta boende på Bergstäktsvägen.

Kartbild, lokalisering av det nya LSS-boendet.

Varför ett nytt LSS-boende?

Ett LSS-boende är en bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Det gamla LSS-boendet på Siggebo uppfyller inte längre de lagkrav som finns på arbetsmiljön, vilket har påpekats av Arbetsmiljöverket. Eftersom det inte går att möta dessa krav i befintliga lokaler har kommunen tagit beslut om att istället ersätta boendet med ett nytt och modernt LSS-boende. Säterbostäder har fått i uppdrag att bygga detta på fastigheten Odalmannen 15 vid Bergstäktsvägen. Det nya LSS-boendet kommer inrymma 6 lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. På tomten kommer det även att finnas parkering och förrådsbyggnad.

3D-illustration av det nya LSS-boendet.

Varför behövs en ändring av detaljplanen?

Den gällande detaljplanen Norr Aspvägen från 1992 tillåter ett LSS-boende på platsen. Däremot kommer den nya byggnaden bli lite större än vad detaljplanen tillåter. Detta på grund av de utrymmeskrav som finns på dessa boenden nu för tiden. Skillnaden är dock mycket liten. Säterbostäder önskar därför att ändra den så kallade exploateringsgraden i den gällande detaljplanen från 25% till 30% för att möjliggöra byggnaden på platsen.

Eftersom det är en så liten förändring har det bedömts att detta bara berör de allra närmaste grannarna samt länsstyrelsen och lantmäteriet, det vill säga sakägarna. Därför används ett planförfarande som kallas för begränsat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. Om sakägarna godkänner ändringen av detaljplanen under samrådet kan den därför skickas direkt till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Mellan 2021-07-09 och 2021-08-10 var detaljplanen ute på samråd och sakägarna hade möjlighet att lämna sina synpunkter. Nu arbetar kommunen med att färdigställa detaljplanen inför antagande.

Läs mer om detaljplanen

Här nedan hittar du detaljplanens plankarta och planbeskrivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter