Detaljplan för mötesspår i Mora By samt upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket driver just nu ett järnvägsprojekt med syftet att öka kapaciteten på spåren mellan Stockholm och Dalarna. En av åtgärderna är att bygga ut dubbla spår/ mötesspår i Mora by. För att möjliggöra ombyggnationen har kommunen tagit fram en detaljplan. I samband med framtagandet av denna detaljplan upphävs även en del av detaljplan (byggnadsplan) för Mora By.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i Säter den 16e juni, men då överklagan inkommit har den inte blivit juridiskt bindande. Ärendet handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen.

Varför ny detaljplan?

Mora By berörs av Trafikverkets projekt Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. Genom att bygga ut dubbla järnvägsspår, även kallat mötesspår, i Mora By underlättas tågpassagen. Det innebär att fler tåg kan mötas utan att stanna, vilket också bidrar till kortare restider för hela sträckan mellan Stockholm och Dalarna. För att möjliggöra detta projekt måste kommunen ta fram en ny detaljplan. Det görs eftersom åtgärderna som Trafikverkets projekt innebär har konsekvenser för såväl Trafikverkets, som kommunens och övriga fastighetsägares mark. I samband med framtagandet av detaljplanen upphävs även en del av en äldre detaljplan (byggnadsplan) för Mora By. Planen är inte längre aktuell och tillåter bland annat bostadsbebyggelse närmare järnvägen än vad som är lämpligt enligt dagens riktlinjer.

Vad är syftet med detaljplanen?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av dubbla och längre järnvägsspår i Mora by i enlighet med Trafikverkets projekt. Utbyggnaden får en hel del konsekvenser för området och gör att de omkringliggande fastigheterna påverkas i olika utsträckning. Vissa fastigheter får nya infarter och andra får stödmurar mellan gatan och fastigheten. Många fastigheter berörs lite medan några enstaka blir inlösta av kommunen eller Trafikverket. I samband med detta kommer också flera vägar förändras samt en ny gång- och cykeltunnel byggas där Morbyvägen idag korsar järnvägsspåren. Detaljplanen säkerställer att alla dessa förändringar är genomförbara. Nedan kan du läsa en kortfattad sammanställning av de olika förändringarna.