Detaljplan för Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

För att möjliggöra byggandet av nya centrumnära lägenheter i Säter har kommunen tagit fram en detaljplan på en del av Präst Källa. Det planerade bostadsområdets utformning ska ske med stor hänsyn till befintlig terräng och natur.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i Säter 23-04-27, men då en överklagan inkommit har den inte blivit juridiskt bindande. Ärendet handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen.

Planområdets placering i förhållande till Säters tätort.

Varför ny detaljplan?

Bristen på lägenheter i Säters stad är stor. Framför allt saknas det bostadsrättslägenheter. I kommunens bostadsplan har man därför pekat ut ett antal områden som är lämpliga för lägenhetsbebyggelse. Ett av dessa områden är Präst Källa. Med anledning av det kontaktade Hultqvist Fastigheter AB Säters kommun med en önskan om att bygga bostäder på en del av Präst Källa. För att möjliggöra detta har ett detaljplaneförslag tagits fram.

Planprocess

En detaljplan tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och bygglagen. I processen har privatpersoner, boende, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Du hittar mer information om detaljplanering här!

Detaljplanens syfte

Präst Källa är ett kuperat naturområde i centrala Säter. Här finns skog, pulkabacke, olika mindre idrottsplaner och flera stigar. Präst Källa används främst för lek, friluftsaktiviteter och promenader. Området som berörs av den nya detaljplanen ligger på en platå som inte används lika mycket som övriga delar av Präst Källa. Detta är en av anledningarna till att det lämpar sig för bebyggelse. Dessutom eftersträvar kommunen att förtäta staden för att utvecklas på ett mer hållbart sätt. Det innebär till exempel att ny bebyggelse i första hand ska placeras intill redan befintliga bostadsområden. Syftet med detaljplanen kan delas in i tre delar: