Detaljplan för Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

För att möjliggöra byggandet av nya centrumnära lägenheter i Säter tar kommunen nu fram en detaljplan på en del av Präst Källa. Det planerade bostadsområdets utformning ska ske med stor hänsyn till befintlig terräng och natur.

Mellan 15 november och 31 december finns detaljplanen ute på så kallad granskning, vilket innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Här kan du läsa om detaljplanens syfte och innehåll. Du kan ladda ner alla dokument och bilagor längst ner på sidan.

Planområdets placering i förhållande till Säters tätort.

Varför ny detaljplan?

Bristen på lägenheter i Säters stad är stor. Framför allt saknas det bostadsrättslägenheter. I kommunens bostadsplan har man därför pekat ut ett antal områden som är lämpliga för lägenhetsbebyggelse. Ett av dessa områden är Präst Källa. Med anledning av det kontaktade Hultqvist Fastigheter AB Säters kommun med en önskan om att bygga bostäder på en del av Präst Källa. För att möjliggöra detta har ett detaljplaneförslag tagits fram.

Planprocess

En detaljplan tas fram genom en planprocess som är reglerad i Plan- och bygglagen. I processen har privatpersoner, boende, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Du hittar mer information om detaljplanering här!

Dags för granskning!

Mellan den 15 november och den 31 december finns detaljplanen ute på granskning. Det betyder att du har möjlighet att lämna synpunkter. Det görs skriftligt senast dem 31 december till:

Via e-post: sbn@sater.se

Via brev:
Säters kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 300, 783 27 Säter

Ange namn och kontaktuppgifter om du vill kunna bli kontaktad. Om du inkommit med synpunkter under samråd eller granskning och detaljplanen sedan antas utan att dina synpunkter har beaktats, har du möjlighet att överklaga. Observera att detta endast gäller om du lämnat dina synpunkter vid någon av dessa tillfällen: samråd eller granskning.

Vill du ha mer information om planförslaget?

Under dessa tider är du välkommen på öppet hus på Säters bibliotek, Skolgränd 6, för att få mer information och ställa frågor om detaljplaneförslaget.
Tisdag 2022-11-29 mellan 16.00 och 19.00.
Onsdag 2022-11-30 mellan 09.00 och 12.00.
Torsdag 2022-12-01 mellan 12.00 och 16.00.

Detaljplanens syfte

Präst Källa är ett kuperat naturområde i centrala Säter. Här finns skog, pulkabacke, olika mindre idrottsplaner och flera stigar. Präst Källa används främst för lek, friluftsaktiviteter och promenader. Området som berörs av den nya detaljplanen ligger på en platå som inte används lika mycket som övriga delar av Präst Källa. Detta är en av anledningarna till att det lämpar sig för bebyggelse. Dessutom eftersträvar kommunen att förtäta staden för att utvecklas på ett mer hållbart sätt. Det innebär till exempel att ny bebyggelse i första hand ska placeras intill redan befintliga bostadsområden. Syftet med detaljplanen kan delas in i tre delar: