Anslutningsväg – Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

I dagsläget finns ingen anslutningsväg för motortrafik till planområdet och för att möjliggöra bebyggelse krävs det att en ny väg anläggs.

Kommens politiker har nu beslutat att fortsatt föreslå att anslutning till planområdet ska ske via en förlängning av Korsnäbbsvägen. Detta eftersom denna sträckning har visat sig mest lämplig utifrån den fördjupade trafikutredning som gjorts.

Varför är anslutning via Korsnäbbsvägen mest lämpligt?

Att bygga ny väg är både kostsamt och gör att ny mark behöver tas i anspråk. Genom att till stor del använda sig av redan befintliga vägar minskar resursförbrukningen. Om anslutning sker via Korsnäbbsvägen behövs endast en kortare sträcka ny väg anläggas, om man jämför med övriga alternativ i utredningen.

Marken på och runt planområdet har stora höjdskillnader vilket också begränsar antalet möjliga anslutningsvägar.

Vilka konsekvenser får det?

Den anslutningsväg som föreslås bidrar till ökad trafikmängd längs Korsnäbbsvägen. Om 40 nya lägenheter byggs på Präst Källa, vilket är det högsta tillåtna antalet, bidrar det till 61 så kallade fordonsrörelser per dygn sett på ett år. Det är i sig inte en betydande trafikmängd men kan i förhållande till det befintliga bostadsområdet upplevas som en viss störning. Påverkan på bullernivåerna är däremot inte speciellt stor och beräkningar visar att bullret hamnar under gällande riktvärden.

Korsnäbbvägen har en generös bredd och villorna är inskjutna från gatan med buskar, träd och planteringar däremellan. Det skapar ett relativt stort gaturum och bildar en naturlig distans mellan trafiken och bostäderna.

I samband med att detaljplaneområdet bebyggs finns möjlighet för kommunen att ordna diverse hastighetsdämpande åtgärder längs Korsnäbbvägen, något som inte kan regleras i detaljplanen men som genomförs av kommunens gatuenhet.

Bilden nedan visar det ungefärliga planområdet samt den föreslagna anslutningsvägen.

< Tillbaka