Dagvatten – Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Dagvatten är vatten som kommer från regn eller smält snö. Syftet med detaljplanen är att skapa en hållbar dagvattenhantering. Detta är extra viktigt på grund av den bergrika marken på Präst källa, samt för att möta utmaningar som kommande klimatförändringar innebär.

Klimatförändringarna kommer bidra till att större och mer långvariga regn. Detta gör att dagvattenhanteringen blir allt viktigare att ta hänsyn till vid till exempel nybyggnation av bostadsområden. Säters kommun har en nyligen antagen dagvattenstrategi som beskriver hur kommunen ska hantera dagvatten.

Inom planområdet är risken för översvämningar från angränsande områden liten eftersom planområdet ligger på den högst belägna platsen på Präst Källa. Det är dock viktigt att dagvatten från eller inom planområdet inte orsakar översvämning på angränsande bostadsområden eller på den nya bostadsbebyggelsen. För att undvika det ska täta (hårdgjorda) markytor minimeras. Istället för till exempel asfalt kan grus eller genomsläppliga plattor användas på parkeringsytor, gator och gångvägar.

Detaljplanen ställer också krav på att carports, förråd och andra komplementbyggnader får sedumtak, så kallade gröna tak. För att på så sätt kunna hantera och fördröja en viss regnmängd. Dessutom begränsar detaljplanen omfattningen av bebyggelsen och anläggandet av täta (hårdgjorda) markytor. Dessutom ska skogsmiljön, naturmiljön, i högsta möjliga mån sparas, vilket innebär att dagvattnet på ett naturligt sätt kan fortsätta infiltreras i marken eller tas upp av träd och andra växter.

Om du vill läsa mer om exakt vilka krav som ställs i detaljplanen i förhållande till dagvattnet kan du ladda ner detaljplanen här.