Dagvatten – Präst Källa

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Med dagvatten menas vatten som kommer från regn och smält snö. Klimatförändringarna kommer bidra till större och mer långvariga regn, vilket gör att dagvattenhanteringen blir allt viktigare att ta hänsyn till. Säters kommun har tagit fram en dagvattenstrategi som beskriver hur kommunen ska hantera dagvatten.

Inom planområdet är risken för översvämningar från angränsande områden liten eftersom planområdet ligger på den högst belägna platsen på Präst Källa. Det är dock viktigt att dagvatten från eller inom planområdet inte orsakar översvämning på angränsande bostadsområden eller på den nya bebyggelsen. För att undvika det ska täta (hårdgjorda) markytor minimeras. I stället för till exempel asfalt kan grus eller genomsläppliga plattor användas på parkeringsytor, gator och gångvägar. För att bidra till en god dagvattenhantering begränsar detaljplanen omfattningen av bebyggelsen och anläggandet av täta (hårdgjorda) markytor. Syftet är dessutom att naturmiljön i högsta möjliga mån sparas, vilket innebär att dagvattnet på ett naturligt sätt kan fortsätta infiltreras i marken eller tas upp av träd och andra växter.