Detaljplan för Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket bygger om Dalabanan för att få större kapacitet. Det är för att vårt Dalarna ska få bättre möjligheter till transporter och pendling, och därmed främja utvecklingen i Dalarna. För att möjliggöra för projektet behöver Säters Kommun göra vissa förändringar i Säters centrum.

Det innebär bland annat nya dubbelspår, ny perrong, nya gång- och cykeltunnlar och ett ombyggt stationsområde. Dessutom möjliggörs för parkering, restaurang- eller servicebyggnad i kv. Tuskaftet; även kallad gamla OK-tomten. Kommunen har nu arbetat fram ett samrådsförslag till detaljplan som möjliggör detta projekt. Du kan läsa och ladda ner handlingarna längre ner på sidan.

Samrådet
Mellan 2019-10-28 och 2019-12-08 var detaljplanen ute på samråd. Under den tiden hölls ett allmänt samrådsmöte på Folkets hus i Säter och några riktade mindre samrådsmöten med referensgrupper.

Handlingarna fanns, utöver här på hemsidan, också att läsa på Rådhuset och biblioteket i Säter. Totalt kom det in 25 skriftliga yttranden under samrådet. Dessutom har det kommit in en hel del frågor under samrådsmöten och via mail och telefonsamtal till Samhällsbyggnadsförvaltningen. De frågor som ställs oftast redovisas nedanför i listan med tillhörande svar. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon: 0225-55 000 eller e-post: sbn@sater.se

Ett stort tack till alla som engagerat sig, deltagit i möten och hört av sig med synpunkter och frågor!

Vad händer nu?
Nu sammanställer och besvarar vi alla synpunkter i ett dokument som kallas för samrådsredogörelse. Vissa av de inkomna synpunkterna kan komma innebära revideringar i detaljplanen. Under vår-vintern kommer det finnas ytterligare ett tillfälle att tycka till om detaljplanen, detta kallas för granskning. Under granskningen kommer samrådsredogörelsen tillsammans med den eventuellt reviderade detaljplanen finnas att läsa och lämna synpunkter på under några veckor, vi återkommer om datum längre fram.

De synpunkter som kommit in och som inte direkt berör detaljplanen tas med till Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbete kommer att ske separat vad gäller till exempel trafikfrågorna. Vi återkommer också med mer information om detta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter