Upphävande för del av byggnadsplan för del av Kyrkberget

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter kommun beslutade 2022-09-08 SBN 2022/0358 § 79 att ge Samhällsbyggnadsstaben i uppdrag att upprätta förslag till upphävande av delar av byggnadsplan för del av Kyrkberget, Stora Skedvi.

Mellan 2023-04-20 och 2023-05-22 befinner sig förslaget till upphävande i det så kallade samrådsskedet, vilket innebär att de som är berörda har möjlighet att tycka till. Separat information skickas ut till dig som är berörd.

Utsnitt ur gällande plan. Markområde för upphävande av del av Byggnadsplan för del av Kyrkberget (1414L) visas med rödskrafferade ytor. Ny planområdesgräns gäller utanför markområde för upphävande.

Marken inom aktuellt område där Byggnadsplan för del av Kyrkberget (1414L) föreslås upphävas består av öppen mark med vegetation samt tallskog. Marken som föreslås upphävas är planlagd i Byggnadsplan för del av Kyrkberget (1414L) för ändamålet Parkmark med kommunalt huvudmannaskap. Ett upphävande för del av Byggnadsplan för Kyrkberget bedöms inte medföra några konsekvenser. Nyttjanderätten för den västra ytan av parkmarken som föreslås upphävas har varit upphävd sedan lång tid tillbaka och kommunen har ingen rätt till denna mark. För den östra ytan av parkmarken som föreslås upphävas ska marken möjliggöra en tillfartsväg till åkermarken, vilket inte är förenligt med planbestämmelsen parkmark. Upphävande av parkmarken, med undantag för befintlig gång- och cykelväg, är enligt befintlig markanvändning och därmed bedöms inte ändring av detaljplan medföra några konsekvenser.