Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säters kommun, Dalarnas län

Säters kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Planområdet är delvis beläget på den östra delen av Prästgärdet i Säters tätort, delvis beläget i den nordöstra delen av stadsdelen Åsen. Planområdet avgränsas i nordost av Åsenvägen, i söder av Dahlanders väg och i väster av gång- och cykelvägen som löper mellan Södra Kyrkogatan och Åsenområdet. Förslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte.

Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen upp-förande av byggnader för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning).

Planen finns utställd för granskning under perioden 2018-06-19 till 2018-07-31. Ärendet handläggs med utökat planförfarande vilket innebär kungörelse och granskning innan planen kan antas.

De skriftliga synpunkter som inkom under samrådsskedet och de ändringar av planförslaget detta har medfört är behandlade i en samrådsredogörelse (2018-06-12), vilken finns tillgänglig som en granskningshandling.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga här:
På kommunens hemsida: www.sater.se
På kommunens bibliotek: Biblioteket i Säter, Skolgränd 6
Biblioteket i Gustafs, Enbackavägen 62

Så här lämnar du dina synpunkter
Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen senast 2018-07-31 till sbn@sater.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter
Den som inte senast då har framfört sina synpunkter skriftligen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta Kommunens växel på telefonnummer 0225-55 000, eller epost till sbn@sater.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close