Planprogram sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum

Kontaktinformation

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbn@sater.se

0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum under år 2021.

Åtgärderna innebär dubbelspår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järnvägsstationen. För att samordna kommunens och Trafikverkets olika projekt har ett planprogram tagits fram. Planprogrammet redovisade framförallt kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Syftet var att undersöka förutsättningarna för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter i samband med att Trafikverket genomför satsningar på Dalabanan.

Planprogrammet var utställt på samråd i början på 2019. Under samrådstiden inkom en mängd åsikter och yttranden, både genom samrådsmöten, mail, telefonsamtal och post. Dessa har sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter justerades planprogrammet något och godkändes, tillsammans med samrådsredogörelsen, i kommunstyrelsen 2019-03-26. Nedan kan du läsa och ladda ner dessa två dokument.

Planprogrammet är det första steget i processen kring järnvägen och centrum och följs nu av fler utredningar och detaljplaner. I detta arbete kommer dialogen med Säters invånare och näringsidkare vara en mycket viktig del.