Översiktsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Översiktsplan- en samlad framtidsbild

En översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga vision om hur kommunen ska utvecklas de kommande 10-15 åren. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument.  I översiktsplanen kopplas nationella och regionala mål ihop med en lokal strategi för hur kommunen ska utvecklas. Översiktsplanen spelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling.

Översiktsplanen kan förtydligas genom olika fördjupningar och tematiska tillägg för områden som behöver beskrivas mer detaljerat. Säters kommuns översiktsplan är från 2013 och innehåller två aktuella fördjupningar för Säter och Stora Skedvi. Nyligen antogs en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.).

Hur översiktsplan tas fram

En översiktsplan tas fram genom en demokratisk process där kommunen samlar in synpunkter från till exempel invånare och verksamma i kommunen, länsstyrelsen och grannkommuner. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger inga rättigheter eller skyldigheter. Däremot är planen ett underlag för fortsatt planering. Den är också vägledande i beslut som rör byggande eller hur mark-och vattenområden ska användas. På Boverket kan du läsa mer om hur en översiktsplan tas fram och vad som ska ingå.

Viktigt att hålla översiktsplanen aktuell

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige se över om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Syftet är att bedöma om planen fortfarande kan användas i kommande planering och beslut. Just nu arbetar Säters kommun med att se över om översiktsplanen från 2013 fortfarande är aktuell och vilka delar som behöver uppdateras. Har du frågor eller förslag? Kom gärna med synpunkter redan nu.

Fördjupad översiktsplan- fokuserar på vissa områden i kommunen

Ofta finns det fördjupningar av städer, tätorter eller större byar. Innehållet liknar översiktsplanen eftersom de beskriver hur mark- och vattenområden ska användas. Till exempel hur bebyggelsen och naturen ska utvecklas eller bevaras.

En fördjupad översiktsplan tas fram enligt samma demokratiska process som översiktsplanen. Den är inte heller juridiskt bindande, utan bara vägledande för politiska beslut.

Det finns tre så kallade fördjupade översiktsplaner:

  • Säter, antagen 1991
  • Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.), antagen 2019
  • Stora Skedvi, antagen 1991

Nyligen blev fördjupningen för Gustafs klar. Nu pågår arbete med att ta fram ett första förslag för Säter. Därefter kommer en ny fördjupad översiktsplan för Stora Skedvi tas fram.

Har du idéer eller förslag på hur du vill att Säter ska se ut i framtiden? Lämna gärna dina synpunkter redan nu till sbn@sater.se eller håll utkik på hemsidan och biblioteket där förslaget kommer att finnas under samrådstiden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter