Grävtillstånd och TA-planer

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Anvisningar för grävning i allmän mark, Säters kommun

Informationen finns här på hemsidan, alternativt kan man kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning för mer information.

Grävtillstånd

Inget arbete får påbörjas utan grävtillstånd. Grävtillstånd söks hos Samhällsbyggnadsförvaltningens gatuavdelning via e-tjänsten ISY Case länk till ansökan hittar du längst ner på denna sida. Anmälan skall göras minst två veckor före start av arbete för att hinna behandla din ansökan.

Tillfällig Trafikanordningsplan (TA-plan)

En tillfällig TA-plan skall alltid upprättas av den som utför arbetet. Planen skall innehålla alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar. TA-plan lämnas in i samband med ansökan avseende grävtillstånd. Rörelsehindrades och synskadades behov skall särskilt beaktas. En kopia av planen skall finnas på arbetsplatsen eller i arbetsfordonet.

TA-plan behövs också oftast när man tar i anspråk offentlig mark, till exempel trottoarer, vägar med mera för bland annat containrar och byggställningar. Detta gäller där Säters kommun är huvudman (ansvarig) för allmän plats. Ansökan görs på samma sätt som vid grävtillstånd, se via e-tjänsten ISY Case, länk till ansökan hittar du längst ner på denna sida.

Det krävs också ett polistillstånd för att ta i anspråk offentlig mark.

Skyltansvarig

På varje arbetsplats skall det finnas en av arbetsledaren utsedd person, skyltansvarig, som ansvarar för vägarbetsutmärkning. Tillsyn skall även utföras under helger/helgdagar.

Påföljd

När trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter inte följs, påtalade brister inte åtgärdas inom av Säter kommun påtalad tid eller dessa bestämmelser inte följs sker följande:

  • Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte åtgärdas stoppar Säters kommun arbetet och/eller utför erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras byggherren.
  • Återfyllnad av schakt som inte blir godkänd vid besiktning kommer att justeras innan de beläggs. Kostnaden för detta debiteras byggherren för berörd schakt.

Extra ersättning vid anmärkningar, avvikelser från kommunens anvisningar finns i bilaga 3 i dokumentet ”anvisningar för grävning i allmän mark, Säters kommun”.

Länk till: E-tjänst ISY Case ny användare

Länk till: E-tjänst ISY Case inloggning