Transporttillstånd och dispenser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Breda, långa och tunga transporter

Gatukontoret på uppdrag från Trafiknämnden är den instans som prövar frågor om transporttillstånd liksom andra undantag från bestämmelser som rör trafik.

Dispens för breda, långa och tunga transporter

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner med flera om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Ansök om dispens från trafikförordningen

Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas.