Det kulturhistoriska området Östra Silvbergs gruva

Med anledning av uppgifter i medierna kring Östra Silvbergs gruva:

Ansvarförhållanden

Information om ansvarsförhållandena som gäller vid gamla gruvhål finns på den statliga myndigheten Bergsstatens webbplats: Om gamla gruvhål – Bergsstaten handlägger tillstånd och tillsyn av gruvor (sgu.se)

Östra Silvbergs gruva/gruvhål är ett kulturhistoriskt besöksmål som hanteras i samverkan mellan Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna. Ägare för gruvområdet är en privat fastighetsägare.

Det kulturhistoriska besöksmålet

Platsen är ett besöksmål som berättar om en viktig del av vårt kulturarv. Besöksmålet ingår som en av platserna i Silverringen. Silverringen ger besökarnaförståelse för bergsbrukets betydelse för hela industrialismens framväxt i Sverige.

Platsen är en fornlämning som är skyddad enligt kulturmiljölagen.

Åtgärder för att skydda det kulturhistoriska värdet på platsen

Som en pandemieffekt när begrepp som hemester och svemester tog plats ökade slitaget på platsen markant. Det motsvaras av hur naturvärdet påverkats i naturreservat på andra platser i Dalarna. Platsen behövde ett ökat skydd för att bevaras till eftervärlden.

Under de senaste åren har besöksmålet fått ny skyltning, och för att minska slitaget på området som besökarna genererar, har en större besöksparkering anordnats, det finns toaletter och avfallshantering som kommunen servar med, samt grillplatser på flera platser. En vägbom har också satts upp för att minska slitaget på området, samt att minska risken för svårigheter för räddningstjänsten att ta sig fram.

Östra Silverbergs gruvhål är ingen badplats

Kommunen och destinationsbolaget Visit Dalarna marknadsför platsen som ett kulturhistoriskt besöksmål, inte som en badplats. I informationen om besöksmålet finns en tydlig information om att gruvhålet inte är en badplats, och att om någon badar så är det på egen risk. Det finns flera olika aspekter som gör att ett gruvhål är en olämplig plats att bada på. Östra Silvbergs gruva är ett område som är klassat som förorenat område. Gruvdriften i sig har exponerat vattnet för olika ämnen som kan vara ohälsosamma. Ett gruvhål är också mycket djupt, och den som av någon anledning drabbas av t.ex. kramp eller sjukdom i vattnet kan få det mycket svårt att ta sig upp. Kommunens egna bilder som marknadsför besöksmålet visar den stilla vattenspegeln i gruvhålet, inte badande.

Det kan dock finnas anledning att vara ännu mer tydlig kring vad ett gruvhål är och vad det kan innebära för faror att bada i gruvhål. Kommunen kommer ha dialog med Länsstyrelse och markägare kring skyltningen.

På kommunala badplatser sker kontinuerlig badvattenprovtagning. Östra Silvbergs gruvhål är ett kulturhistoriskt besöksmål, ingen kommunal badplats. Därför tas inga badvattenprover i Östra Silvbergs gruvhål. Platsen är olämplig för bad, oavsett om det finns bilar/skrot i gruvhålet eller inte.

Skylt som sitter uppsatt vid Östra Silvbergs gruva, men information om besöksmålet. Inringat är information om att det inte är en badplats.

Skylt som sitter uppsatt vid Östra Silvbergs gruva, men information om besöksmålet. Inringat är information om att det inte är en badplats.

Kommunens syn på den miljömässiga aspekten

Det finns förorenade området i Säters kommun, likväl som i andra kommuner. Om kommunen skulle få förelägganden att åtgärda ett förorenat område kommer kommunen att agera i enlighet med föreläggandet. Just nu ingår inte Östra Silvbergs gruva på den prioriterade åtgärdslista som Länsstyrelsen Dalarna varje år fastställer. Det finns alltså platser där Länsstyrelsen bedömer att riskerna med föroreningarna är högre än i Östra Silvbergs gruva. Det handlar till exempel om att föroreningar kan nå dricksvattentäkter.

När det finns förutsättningar för åtgärder av förorenade områden där kommunen får agera, är det samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun som kan planera för åtgärder. Detta sker ofta i samband med eventuell statlig finansiering av arbetet.