Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper och förståelse inom ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Ett begravningsombud ska bland annat:
• Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
• Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
• Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
• Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
• Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län skickas till Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 1 december 2022. Det bör framgå vilken kommun som personen avses vara verksam inom.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsen hemsida