Säters brottsförebyggande arbete utvecklas

Den första juni 2023 började Lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet att gälla. Lagen har fört med sig en del förändringar i Säters brottsförebyggande arbete. Bland annat växer det lokala brottsförebyggande rådet.
Från och med maj 2024, kommer alla nämnder att ha ledamöter i det brottsförebyggande rådet, under Sune Hemmingsson (C) som ordförande, med Caroline Willfox (M) som vice ordförande.

En man med glasögon och blå kostym

Sune Hemmingsson (C) är ordförande i brottsförebyggande rådet.

Politiker som kommer att vara med i BRÅ

 • Sune Hemmingsson, (C), ordförande
 • Caroline Willfox (M), vice ordförande
 • Annika Karlsson (S), ersättare, kommunstyrelsen
 • Roger Siljeholm (M), ersättare, kommunstyrelsen
 • Håkan Karlsson (S), ordinarie, miljö-och byggnadsnämnden
 • Göran Larsson (S), ersättare, miljö-och byggnadsnämnden
 • Lisbeth Ander (S), ordinarie, samhällsbyggnadsnämnden
 • Karin Frejd (C), ersättare, samhällsbyggnadsnämnden
 • Marie Javanainen (C), ordinarie, barn- och utbildningsnämnden
 • Erik Herman (C), ersättare, barn- och utbildningsnämnden
 • Gunilla Risberg (MP), ordinarie, kulturnämnden
 • Lena Stigsdotter (V), ersättare, kulturnämnden
 • Liv Erichsen (KD), ordinarie, socialnämnden
 • Hans-Göran Steneryd (S), socialnämnden

Samordnare

Det finns två brottsförebyggande samordnare i kommunen,  Sara Sissala som fokuserar på alkohol- och drogfrågorna, framför allt ur ett ungdomsperspektiv, och Helena Axelsson Fisk, som hanterar övrig samordning.

Säter en trygg kommun som kan bli tryggare

Säter är en trygg, välmående kommun. Det visar lägesbilden, polisens kartläggning, och medborgarundersökningens resultat. Men det finns naturligtvis saker att göra, och saker att hålla ögonen på. En analysgrupp med representanter från alla sektorer har utgått från den kunskap och de erfarenheter som finns för att ta fram fokusområden för det brottsförebyggande arbetet i Säter under kommande år.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Det brottsförebyggande arbetet går hand i hand med det trygghetsskapande arbetet. Vissa fokusområden innebär att man tar fram åtgärder för att förhindra brott eller mildra konsekvenserna av brott, andra att man skapar en större känsla av trygghet.

Fokusområden

Det brottsförebyggande rådet har antagit dessa fokusområden för det brottsförebyggande arbetet 2024-2026:

 1. Beredskap
  Givet utvecklingen i Sverige måste kommunen och hela samhället stärka arbetet för att hjälpa unga säterbor att våga och kunna stå emot lockelser och press från olika kriminella miljöer.
 1. Familjefrid
  Åtgärder för att minska våld i nära relationer
 1. En attraktiv och trygg skola
  Åtgärder för att minska skadegörelsen
 1. Trygga trafikanter för en trevligare stad
  Åtgärder för att minska antalet trafikförseelser, som exempelvis fortkörning
 1. Grannskap för tillit och gemensam beredskap
  Åtgärder för att stärka tryggheten bland säterbor, inte minst utanför tätorterna

Orsaksanalys och åtgärdsplan

Nästa steg för analysgruppen är att ta fram en åtgärdsplan som presenteras för det brottsförebyggande rådet i maj. När rådet har beslutat om sitt förslag till åtgärdsplan ska det redovisas och godkännas av kommunstyrelsen, och därefter implementeras.

Andra trygghetsskapande eller brottsförebyggande insatser

Nattvandringar

Fritidsenheten kommer att organisera nattvandringarna i sommar igen. Nattvandringarna skapar en tryggare miljö både för dem som hänger utomhus och dem som stannar inne.

Trygghetsvandringar och andra event

Det brottsförebyggande rådet beslutar om vilka trygghetsvandringar eller andra event som ska göras.

Samordning

Den nya lagen lägger ett visst samordningsansvar på kommunen. Det innebär till exempel att vi ska kroka arm med näringslivet för att stävja brottslighet riktad mot företag, men även bjuda in andra aktörer till dialog, exempelvis föreningar av olika slag. Se nedan resultaten från en enkät som ställdes till 1200 företagare i Säter.

Vad tycker de inblandade om den nya lagen?

– Den nya lagen från 2023 ger kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande, och även om det är tryggt att bo och verka i Säters kommun känns det bra att det befintliga brottsförebyggande rådet (Brå) förstärks med förtroendevalda politiker från samtliga kommunala nämnder, säger Sune Hemmingsson, ordförande för BRÅ. Det ger en bredare förankring och engagemang för arbetet som sker tillsammans med de tjänstemän som ingår i det brottsförebyggande rådet.

Vilken skillnad hoppas ni att Brå-arbetet ska innebära för säterborna?

– Jag hoppas att säterborna ska känna sig ännu tryggare, och att vi kan se att de åtgärder vi kommer fram till faktiskt leder färre brott, säger Helena Axelsson Fisk, samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktuppgifter

Brottsförebyggande samordnare

Helena Axelsson-Fisk
E-post: helena.axelsson-fisk@sater.se
Telefon: 0225 55 678

Samordnare ANDTS-frågor

(ANDTS  står för  alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Sara Sissala
E-post: sara.sissala@sater.se.
Sara studerar 80 procent och kollar sin e-post när hon har möjlighet så det kan dröja lite innan du får svar.

För övrigt, vid misstanke, brott eller oro

Om det gäller konkreta brott eller brottsmisstankar så är det alltid bäst att ringa polisen. Ju fler anmälningar de får in, desto bättre prioriteringar kan de göra.

Kontaktnummer till polisen

Vid akuta situationer ringer du 112, vid andra 114 14. Har du möjlighet kan du använda dig av polisens e-tjänster på deras webbplats polisen.se.

Orosanmälan

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten i Säters kommun. Telefon till socialkontorets reception är 0225-55 165 (under kontorstid).
Det går även bra att kontakta socialtjänsten om du bara vill rådfråga om din oro för barnet innan du gör en anmälan. Ring i så fall och beskriv oron kring barnet. Du behöver inte uppge barnets identitet.

Om det är en akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112. Om du behöver meddela oro efter kontorstid använder du också 112 och ber att få komma till socialjouren.

Företagens brottsutsatthet

Under våren har kommunens Brå-samordnare och näringslivsenheten skickat ut en enkät till samtliga företagare i Säters kommun för att ta reda hur brottsdrabbade de är. Närmare 1200 blanketter gick ut, och 130 kom tillbaka. Stort tack för det. Resultatet från enkäten stämmer ganska väl överens med Svenskt Näringslivs enkäter kring trygghetsfrågorna: 78 procent av de svarande har inte varit utsatta för brott. Och hälften av dem som drabbas av ett brott drabbas av flera.

Om du vill veta mer om resultaten från enkäten, eller diskutera frågan ur något annat perspektiv, presenteras det på företagarfrukosten den 12 april kl. 07.00 hos JA Wear & Interior, Östra Långgatan 6 Säter. Erik Gatu, Säters kommunpolis, att finnas på plats för att svara på frågor och bidra med insikt. Företagarrådet får en dragning om resultaten den 16 april, 08.00, på Säters Stadshotell.

En handfull företagare har erbjudit sig att hjälpa kommunen att hitta lämpliga och relevanta åtgärder för att minska på brottsligheten riktad mot företag och företagare, och där kommer kommunpolisen också att delta på ett eller annat vis.