Föroreningar påträffades vid VA-arbete på Järnvägsgatan i Säter

I samband med att Trafikverket utförde en ombyggnation och modernisering av Säters järnvägsstation bygger även Trafikverket, i samverkan med Säters kommun, om kring Salutorget i centrala Säter. Uppgången mot Salutorget kommer att få ett nytt utseende och det ska byggas en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen och riksväg 70.

I oktober i år påbörjade Trafikverkets entreprenör arbetet med att gräva för en ny dagvattenledning på Järnvägsgatan i centrala Säter. Bygget beräknades ta cirka 3-4 veckor med omledning av fordonstrafik förbi det aktuella området.

Föroreningar hittades i jorden

I samband med grävningen av en dagvattenledning upptäcktes bensinlukt i jordmassorna. Flera prover togs på schaktmassorna som visade att de innehöll föroreningar av kolväten. Troligen härstammar föroreningarna från en före detta bensinmack som har funnits på platsen fram till början av 1970-talet.

Innan grävningen påbörjades av Trafikverket gjordes en inventering i Länsstyrelsens databas MIFO, där platser där det bedrivits verksamhet som kan orsaka föroreningar, är registrerade. Den före detta bensinmacken var inte registrerad i Länsstyrelsens databas och därför påbörjades grävningen utan vetskap om den före detta bensinmacken.

Platsen för grävningen av dagvattenledningen är nu sanerad

De förorenade jordmassorna från schakten i dagvattenledningen har nu grävts ur, omhändertagits och deponerats. Platsen där föroreningarna påträffades har varit begränsad. Inga föroreningar finns längre kvar i marken vid det grävda området, VA-ledningen har kopplats på och nu pågår iordningställandet av vägen.

Skyddsmask ur ett arbetsmiljöperspektiv

Nere i det grävda schaktet har ångor från den förorenade jorden varit koncentrerade. Ur en arbetsmiljöaspekt har entreprenörens personal (som tillbringat många timmar i gropen) därför använt skyddsmask. De påträffade föroreningarna har inte utgjort en hälsorisk för förbipasserande personer som befunnit sig i närheten av grävningsarbetet.

Järnvägsgatan öppnas upp för fordonstrafik vecka 1

Grävningen har dragit ut på tiden med anledning av föroreningarna. Järnvägsgatan beräknas öppna upp för biltrafik i slutet av vecka 1, 2024. Dalatrafiks bussar angör fortsättningsvis Lagmannen (vid Willys) men kan börja passera vid Järnvägsgatan under vecka 2. Bussarna angör även fortsättningsvis Lagmannen (vid Willys). Däremot kan hållplatsen vid Yxrondellen åter tas i bruk igen.

Efter att Järnvägsgatan har iordningsställts för trafik fortsätter vidare byggarbetet för omledning av riksväg 70 för att kunna bygga gång- och cykeltunneln. Förbiledningen förväntas bli klart som planerat till midsommar 2024. Sedan flyttas trafiken ut över den nybyggda bron. Efter detta färdigställs delarna mot Salutorget.

Mer information om projektet vid salutorget: