Vårsopning i Säter

Vårsopningen av gator kommer planerat att starta under vecka 16. Vädret är dock avgörande för när vi startar. Vårsopningen inleds med grovsopning av gång-, cykelvägar och huvudgator. Sopmaskiner kommer vissa dagar att gå skift. Det innebär att det kan förekomma buller i vissa områden mellan 06:00 och 22:00. Turordning Därefter sopar vi innerstaden. Efter det […]

Insamling av matavfall startar 2019

Under 2019 tar Säter steget och gör som 73 % av landets kommuner redan gör. Vi går ett steg framåt mot att hushålla med naturens resurser. Vårt matavfall kommer vi att samla in i bruna sopkärl. Matavfallet omvandlas sedan till biogas och biogödsel. Planeringen av insamlingen pågår och de nya sopkärlen planeras att ställas ut […]

Arbetet med Stora Skedvi sporthall

Under våren och sommaren kommer arbetet med att färdigställa den nya sporthallen i Stora Skedvi att fortskrida. De yttre delarna av sporthallen är nu klara och fokuset ligger nu på att göra klart det inre. Sporthallen beräknas vara klar under våren/sommaren 2018 och redo att ta emot skolans elever och föreningar till höstterminen. Här nedan […]

Låga halter föroreningar vid nya snötippen

Kommunen har tagit ett prov på den nya snötippen vid Ljustern för att ta reda på vad som finns i den av metaller och organiska ämnen (alifater, aromater, BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH)). Snön som lagts på den nya snötippen kommer från bostadsområdena. Sådan snö ska normalt sett innehålla […]

Antagande av detaljplan för Kvarteret Liljan

Kommunfullmäktige i Säter har 2017-03-27, § 26, beslutat att anta detaljplan för kvarteret Liljan, Säter. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2018-03-27. Planen vinner laga kraft 2018-04-17 om den inte har överklagats senast detta datum. Mer information i bilagan ”BREV_Meddelande om antagande_Detaljplan kv Liljan”. Protokollsutdrag och antagandehandlingar finns tillgängliga här på hemsidan […]

Sophämtning Annandag påsk

Halva delen av trakt 1, den del som hör till Säters innerstad får ändrad ändrad hämtningsdag av sopor den dagen. De får istället hämtning på tisdagen den tredje april. Ytterområdena får hämtning av sina sopor som vanligt på annandag påsk. Trakt 1 Burhagen, Gärdet, Ovangårdarna, Havregärdet, Yttre Heden, del av Kullsveden, Bondhyttan, Jutbo, Bruntbo, Ingevallsbo, […]

Begränsad framkomlighet på Bergslagsgatan i Säter

På grund av underminering vid ledning efter gatan så är gatan delvis avskärmad med staket. Begränsad framkomlighet längs Bergslagsgatan mellan gatorna Fogdegatan och Idrottsvägen.

Varning för svaga isar

Snön och isen håller på och smälter bort. Nu finns det stora risker med att befinna sig ute på istäckta vatten. Det kan vara mycket svårt att avgöra om isen bär. Särskilt förrädisk är det vid till exempel bryggor, inlopp, utlopp och broar. Läs mer om issäkerhet här.

Titta på kommunfullmäktiges marssammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på Folkets Hus i Säter, torsdagen den 22 mars kl 18.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand. Sammanträdet webbsänds via länken här