Bidrag för anordnande av kulturarrangemang

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturföreningar i Säter kan söka bidrag för att genomföra kulturarrangemang.

Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter:

  • Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Stärka barns och ungas rätt till delaktighet i kulturlivet enligt barnkonventionen.
  • Utveckla och stärka förutsättningar för mötet med olika kulturyttringar som dans, teater, musik, bildkonst, poesi, film, litteratur, digitala medier och kulturhistoria.
  • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och/eller folkbildning.
  • Stimulera samverkan och nätverk mellan föreningar och kommunens invånare.
  • Förmedla samt förnya och utveckla tillgängligheten till kulturarvet.

Stödet kan inte användas till:

  • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning.

En ansökan ska vara inlämnad och behandlad före arrangemangets genomförande och påbörjad marknadsföring.

Skriftlig redovisning av alla program som fått kommunala bidrag skall inlämnas senast 2 månader efter genomförandet.

Ansökan sker löpande under året till och med 15 oktober.

För mer information kontakta kommunens kultursekreterare.

Ansök här:

E-tjänst: E-tjänst för att ansöka om evenemang och arrangemang