Bidrag för anordnande av kulturarrangemang

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturföreningar i Säter kan söka bidrag för att genomföra kulturarrangemang.

Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter:

  • Stärka barns och ungas delaktighet
  • Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning
  • Kulturen i Säter utvecklas. Bidragen stärker konstgenrer som dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc
  • Utveckla mötesplatser för kultur och/eller folkbildning; fysiska eller digitala.
  • Bidra till samverkan
  • Förnyelse och utveckling av kulturarvet

Stödet kan inte användas till:

  • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
  • Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
  • Produktion av böcker eller CD skivor
  • Investeringar

Ansökningar till större evenemang över 10 000 kronor under året ska inlämnas före sista januari. Ansökningar under pågående år ska vara inlämnade före den 15 oktober för att erhålla bidrag. Ansökningar som inkommer senare beslutas utifrån nästa års budget.

För mer information kontakta kommunens kultursekreterare.

Ansök här!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter