Behandling av personuppgifter för kulturarrangemang

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter med stöd av Artikel 6.1.e enligt dataskyddsförordningens föreskrifter.

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

  • De uppgifter om dig som vi behandlar kan vara namn, personnummer, adress, telefon, bankgiro, plusgiro, e-post adress.
  • Dina personuppgifter sparas så länge Kulturnämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen, alternativt sparas en tid för uppföljning och kontroll för att sedan gallras.
  • Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Kontakta kulturenheten.
  • Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. Kontakta kulturenheten.
  • Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Kulturnämnden behandlar. Du kan skriva till kulturenheten. Vi behöver uppgift om ditt namn och personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked om vilka personuppgiftsbehandlingar Kulturnämnden gör om dig.
  • Om Kulturnämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter så får biträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad Kulturnämnden bestämt.
  • Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land (land utanför EU/EES -området).
  • Kontaktuppgifter till kulturenheten i Säters kommun;
    Skolgränd 6   783 30  Säter   telefon: 0225-55000 vxl

Kulturnämnden/Kulturenheten

Säters kommun

Gå gärna in på länken till integritetsmyndighetens hemsida om du vill veta mer om dataskyddsförordningen: Integritetsmyndigheten