Fri sikt – klipp häcken

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

I korsningen måste sikten vara fri

Din tomt måste du hålla i vårdat skick.

Det innebär bland annat att växtlighet inte får hindra sikten för trafiken. Det är för att undvika olyckor.

Här är några tips för den som har hörntomt, samt om förgårdar (del av tomt närmast gatan);

  • Plantera häck (som ska klippas) minst 40 cm innanför tomtgränsen för att förhindra överhäng på gångbana. Överhäng  kan tvinga fotgängare att använda gatan istället för gångbanan.
  • Plantering av friväxande häckar anpassas efter höjd och bredd.
  • I hörntomter: Det ska vara fri sikt (så kallad sikttriangel) på minst 10 meter i alla gatukorsningar! Den så kallade sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt vardera håll från körbanans kant.
  • Utfart mot gata: Det ska vara fri sikt (så kallad sikttriangel) på minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Inom sikttriangeln får växtlighet/mur/plank/staket vara högst 0,80 meter högt.

Du kan läsa mer  och se bilder som förklarar i Sveriges Kommuner och Landstings skrift ”Klipp häcken!”.

Enligt 3 kap 17 § Plan- och bygglagen anges bland annat: ”Tomter ska, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”

Vid tveksamma fall – kontakta miljö- och byggenheten.