Stationsområdet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Asfaltering för parkering vid Stationsområdet vecka 42

Under vecka 42 kommer kommunen att påbörja bygget med Stationsområdet. Det som kommer att göras i nuläget är att asfaltera för parkering. Den röda markeringen på kartan nedan visar området som ska byggas om. Den gula markeringen på kartan visar bilparkeringen som ska asfalteras.

Karta över område som ska asfalteras vid Stationsområdet

Visionen för Gruvplan

De senaste åren har Säters kommun arbetat med att utreda förutsättningarna för en ny utformning och funktion av Gruvplan, området kring Stationshuset, Kv. Tuskaftet och Kv. Hyddan. Det går att läsa om i Visionen för Gruvplan. Arbetet är till stor del en följd av det järnvägsprojekt som Trafikverket driver men också ett utvecklingsarbete för att koppla ihop Säters innerstad, Säterdalen och järnvägsstationen. Projektet delas upp i två etapper, ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Etapp stationsområdet omfattar själva Stationsområdet med omkringliggande gator. Fokus ligger här på att skapa ett modernt stationsområde som ger god tillgänglighet för gående och cyklister samt möjliggör parkering, hämtning lämning samt bussangöring.

Vad ska göras?

Projektering och byggnation av:

 • Tydligare parkeringsytor
 • Förbättrad angöring med hämtning och lämning
 • Busshållplats
 • Gång- och cykelväg
 • Cykelparkering
 • Tydligare gestaltning av den offentliga miljön

Tidsplan

Våren 2022

 • Trafikverket påbörjar bygget av järnväg, tunnlar och perrong.
 • Kommunen projekterar etapp ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Våren 2023

 • Trafikverket färdigställer sitt projekt.
 • Kommunen påbörjar bygget av båda etapperna.

Hösten 2023

 • Asfaltering bilparkering

Byggnationen av kommunens etapper beräknas pågå under år 2023.

Etappens utbredning sett till Visionen för Gruvplan.