Parkeringsplatser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering

Förbud att stanna och parkera fordon inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte stannas eller parkeras i park, plantering och annan terräng som är allmän platsmark.

Villkor för parkering inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon på gata, väg, parkerings­ plats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Förbud att parkera tunga fordon med flera vissa tider inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får lastbilar med totalvikt över 3,5 ton, traktorer, släpvagnar och motorredskap inte parkeras på allmänna platser som gator, vägar, torg och parker.

2 § Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 19.00 och 06.00.

Villkor för parkering inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) före­ skriver Säters kommun följande:

1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon på gata, väg, parkerings­ plats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Förbud att parkera fordon på vändplaner inom de tättbebyggda områdena i kommunen

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12. och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver Säters kommun följande:

1 § Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte parkeras på särskilt anordnade vändplatser, byggnadstekniskt utformade vändplaner, och som är utmärkta med härför avsett vägmärke enligt vägmärkesförordningen (1978:l00l)(vänd zon).

På kartan som visas nedan kan du se alla allmänna parkeringsplatser i centrala Säter.

Länk till kartan på extern sida: https://falun.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b524c3020c174095bd017d75a3498610