Grön infrastruktur

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Utveckling av grön infrastruktur i Säters kommun.

 Ett projekt har påbörjats i Säters kommun där det fokuseras på den gröna infrastrukturen hur ekologiska samband kring blomrika marker, äldre lövträd och vattenrelaterade miljöer ska bevaras och utvecklas. Arbetet ska också bidra till att öka tillgängligheten till och kunskapen om naturen.

Projektet är indelat i åtta olika åtgärdspunkter.

  • En inventering av gräsytor – dagens användning samt biologiska och sociala förutsättningar för omvandling till mer blomrika marker.
  • Omvandling av kortklippta gräsytor till mer anpassad skötsel med ängskaraktär. Vissa ytor har idag en naturlig jordmån för att skapa ängsmark, andra ytor kan med hjälp sand + utsåning/plantering av ängsväxter utvecklas till ängsytor.
  • Platser för faunadepåer. Detta innebär att äldre träd som måste avverkas placeras på bestämda platser i bra lägen utifrån omgivande natur, transportvägar och framtida markanvändning. Hotade arter som bedöms vara värdefulla ur naturvårdssynpunkt, får då chans att överleva och sprida sig i omgivningarna.
  • Inventering av miljöer med rik lövträdsförekomst. Detta syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt. Bevara identifierade lövträdsrelaterade naturvärden genom bortröjning av gran eller andra åtgärder efter behov.
  • Utredning av förutsättningar för lokalt och naturvårdsanpassat omhändertagande av dagvatten. Arbetet ska bidra till förbättrad vattenrening, utjämning av höga flöden, ökad biologisk mångfald och attraktivare tätortsnära friluftsmiljöer.
  • Kartläggning av hur nyskapade miljöer kan göras tillgängliga. Anpassa utformningen av de miljöer som skapas.
  • Information/skyltning av träd, främst på Skönviksområdet. Utifrån utvecklingen kan skyltarna kompletteras med en interaktiv karta på kommunens webbplats eller liknande.

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå Sveriges 16 miljökvalitetsmålen och ovanstående punkter är en del av Säters kommuns miljömålsarbete under de kommande åren.

Är du intresserad av att läsa mer om miljömålen så finns mer information på
Sveriges miljömål.