Lokala trafikföreskrifter

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om hastighetsbegränsningar, parkerings-och stoppförbud, samt övriga trafikregleringar på kommunens gator och vägar. Vidare är nämnden remissorgan till Länsstyrelsen vad gäller trafikfrågor rörande det allmänna vägnätet och vissa vägföreningar i kommunen.

Här behandlas även ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökningar om breda transporter etc.

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1

Trafiksäkerhet

Den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn är hastigheten och arbetet fortsätter med hastighetssäkring i gatunätet i enlighet med skriften ”Rätt fart i staden”. Samråd har skett med Trafikverket och med kommunens invånare. 2012-05-15 skyltades Mora By, Enbacka och Naglarby om med 30 km/h som bashastighet på bostadsgator.

Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden som behandlar ärendet.