Detaljplan för kvarteret Bladguldet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

För att möjliggöra byggandet av nya bostäder i Mora by tar kommunen nu fram en detaljplan, öster om idrottsplatsen intill Förgyllarvägen. Området som detaljplaneläggs kallas Bladguldet.

Samråd – Nu kan du tycka till om planen!

Mellan 2023-07-17 och 2023-10-01 befinner sig detaljplanen i samrådsskedet, det betyder du kan tycka till om förslaget. Det gör du genom att skicka dina synpunkter skriftligt senast den första oktober till:
Mail: sbn@sater.se
eller
Brev:
Säters kommun, Samhällsbyggnadssektorn,
Box 300, 783 27 Säter

Efter samrådet kommer detaljplaneförslaget att revideras och ett nytt förslag presenteras vid det senare skedet som kallas granskning. Här finns mer information och detaljplaneprocessen.

Välkommen på öppet hus!

Vill du veta mer om detaljplaneförslaget är du välkommen att komma på öppet hus tisdag den 12e september mellan 18.30 – 20 på Mora By förskola, Guldläggarvägen 22, Gustafs.

Ortofoto över Mora by som visar planområdet inringat i rött, idrottsplatsen, järnvägen och intilliggande bebyggelse.

Ortofoto över Mora by samt detaljplaneområdets placering.

Efterfrågan på bostäder i Gustafs är stort, framför allt efterfrågan på villatomter. Detaljplaneförslaget syftar därför till att tillåta enbostadshus, men möjliggör även parhus. Syftet är också att tillkommande bebyggelse ska ske varsamt, med hänsyn till omgivningen och till naturmiljön på området.

Detaljplaneförslaget

Förslaget består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning som hjälper till att förstå kartan. Bilden visar ett utklipp från plankartan. De gulfärgade ytorna visar mark som föreslås användas för bostäder. De gröna visar naturmark som föreslås att fortsatt vara natur. De grå ytorna visar mark där lokalgator föreslås att byggas. Detaljplaneförslaget anger också ett antal bestämmelser om hur utbyggnad av området får göras. Längst ner på denna sida kan du ladda ner alla detaljplanens handlingar i PDF-format.

Utklipp från plankartan med markanvändning naturmark, bostädsmark och gatumark.

Utklipp från detaljplaneförslagets plankarta.

Bebyggelse

Detaljplaneförslaget tillåter en- och tvåbostadshus, det vill säga villor och parhus. Utöver det tillåts också komplementbyggnader så som till exempel ett garage på vardera fastigheten.

För att bebyggelsen ska passa in på ett bra sätt i omgivningen och för att området ska kännas enhetligt innehåller detaljplaneförslaget några så kallade utformningsbestämmelser. De anger till exempel att taken på byggnaderna ska vara av typen sadeltak, att fasaderna ska ha träpanel och att de ska målas i en dov kulör. Exempel på en dov kulör är falurött, men även andra kulörer tillåts.

Sju dova kulörer

Förslag på dova kulörer som plockar upp tonerna i den omgivande naturen.

Natur

Naturmark, tallskog, naturstig

Befintlig naturmark inom området.

Detaljplanen reglerar att en del av marken ska vara så kallad naturmark. Här ska naturen som finns idag bevaras och här får inga bostäder byggas. Detta görs av flera skäl, så som att det fortsatt ska vara möjligt för allmänheten att ta sig igenom området. Det görs också för att platsen ska kunna användas för rekreation och lek. Bostadsnära natur är också viktig för klimatanpassning. Träd och buskar hjälper till att kyla under varma sommardagar, och suger upp vatten och minskar risken för översvämning när det regnar mycket eller snö smälter.

Hur påverkar jag?

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och kan se olika ut beroende på hur omfattande detaljplanen är. Detaljplan för kvarteret Bladguldet tas fram enligt ett så kallat standardförfarande. Det innehåller dessa steg:

Du har möjlighet att tycka till om förslaget under samråd och granskning. Vid dessa två tillfällen skickat information ut till de som är direkt berörda, och detaljplaneförslaget publiceras för allmänheten här på hemsidan. Synpunkterna gör att den slutgiltiga detaljplanen kan bli så bra som möjligt.