Asfalt

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000

 

 


Tack för ditt meddelande.

Asfalt och ombyggnad av gator

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa slitaget av gator och vägar. Bussgator och matargator prioriteras utifrån planeringsperspektiv avseende asfalteringsåtgärder. Även ytor som används av oskyddade trafikanter prioriteras i planeringen.

Varje år så lagas eller byts ut ca 2,1% av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 48 år, vilket innebär att det tar 48 år innan alla kommunala gator i Säter är asfalterade.

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen. 2008 inventerade Skanska på uppdrag av Gatukontoret alla kommunala gator/vägar. Resultatet från inventeringen används som del i Gatuplanen som är Gatukontorets planering över vilka vägar som skall asfalteras/grävas om. Inventeringen visade även att många gator är i sådant skick att det inte räcker att asfaltera om dem, utan det krävs att gatan grävs om för att uppnå önskvärd standard.

Målet är att belägga 10.000 m²  asfalt per år.