Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stadsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå. Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.

Process- hur tas planer fram?
Samråd

Kommunens förslag till detaljplan ska samrådas, det vill säga då kan du komma med synpunkter.

Ett samråd sker både vid upprättande av nya planer och när en gammal plan ska ändras eller upphävas. Kommunen måste bland annat redovisa syftet med planen och det underlag som har varit mest betydande för planarbetet. Det ska också stå hur du kan lämna synpunkter på förslaget.

Granskning

När samrådet är avslutat ska kommunen sammanställa och svara på alla synpunkter som kommit in i en så kallad samrådsredogörelse. Vissa detaljer i planen kan behöva ändras. Därefter ställs planen ut på granskning.

Syftet med granskningen är att visa planförslaget en sista gång och att redovisa de synpunkter som har kommit in under samrådstiden. Granskningen ger också möjlighet att lämna fler synpunkter.

Antagande

Efter granskningen sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in i ett så kallat granskningsutlåtande. När politiken godkänt den kan planen antas. Var planen antas varierar beroende på hur stor planen är. Stora planer antas av kommunfullmäktige och mindre av kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden. Alla planer vinner laga kraft tre veckor efter att planen antagits. Under den tiden kan planen överklagas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close