Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Stadsplanering

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Planering- översiktligt och i detalj

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå. Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.

Översiktsplan- en samlad framtidsbild

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker kommunens hela yta. Översiktsplanen visar hur kommunen ska utvecklas de kommande 10-15 åren. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men visar hur kommunens skulle vilja utvecklas. Den är ett underlag för fortsatt planering och är vägledande för olika verksamheter.

Detaljplan- planen med bindande rättigheter och skyldigheter

Exakt hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område specificeras i en detaljplan. Detaljplaner upprättas när det ska byggas nytt i en stad eller ett område med samlad bebyggelse och omfattar ofta ett eller några kvarter. I detaljplanen regleras vad som är allmänna platser (kommunens mark), kvartersmark (privat mark) och vattenområden samt hur dessa ska användas och utformas.

En detaljplan kan reglera exploateringen mer i detalj exempelvis för att värna om kulturmiljön eller skydda människor mot risker eller ohälsa. Detta kallas planbestämmelse och kan handla om var nya byggnader ska eller får placeras, hur stora eller höga de får vara, hur långt det ska vara mellan hus och tomtgräns och om någon kan få rätt att dra fram ledningar över någon annans mark. Det som anges i detaljplanen blir juridiskt bindande och tas med i kommande bygglovsprövningar. Med detaljplanen kommer ofta en så kallad ”byggrätt” eftersom planen inte får ändras under genomförandetiden. Ofta är genomförandetiden mellan 5-15 år i Säters kommun.

I Sverige gäller planmonopol, det vill säga, bara kommunen kan bestämma att en ny detaljplan ska tas fram. När en ny detaljplan ska tas fram samlar kommunen in synpunkter från till exempel myndigheter, organisationer, företag och invånare under så kallat samråd eller granskning. När planen är färdig antas den, men börjar gälla först tre veckor efteråt då planen vunnit så kallad laga kraft. Under denna tid kan planen överklagas till domstol.

 

Planprogram- utreder områden översiktligt innan arbete med detaljplan påbörjas

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanarbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda översiktliga förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Om ett förslag till detaljplan saknar stöd i översiktsplanen kan kommunen ange mål och utgångspunkter i ett planprogram för att underlätta detaljplanarbetet. Det finns inget krav på att ett planprogram ska tas fram, utan det är kommunen som avgör om det behövs.

Planprogrammet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt skede ta upp frågor och utvärdera olika alternativ. Ofta berörs många personer som boende och verksamma i närheten av området som ska planeras. Dessa personer får möjlighet att i ett tidigt skede påverka förslaget.

 

Områdesbestämmelser – en begränsad reglering

Områdesbestämmelser påminner om detaljplaner eftersom de är juridiskt bindande och gäller för ett begränsat område, men de reglerar bara några enstaka frågor. Med områdesbestämmelser kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och vilka åtgärder som kräver bygglov. Områdesbestämmelser ger, tillskillnad från detaljplanen, ingen byggrätt.

För begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen besluta om områdesbestämmelser för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Områdesbestämmelserna kompletterar översiktsplanen och gör att riktlinjer i den blir juridiskt bindande.

Skillnaden mellan en detaljplan är att områdesbestämmelser inte ger någon rätt att bygga (så kallad byggrätt) eller rätt att lösa in mark. Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, reservera mark för exempelvis en framtida väg eller för att förhindra ett olämpligt byggande. De används också för att minska eller öka kraven för bygglov.

I Säters kommun finns fem områdesbestämmelser:

  • Säters innerstad (trästaden)
  • Skönvik (sjukhusområdet)
  • Bispberg
  • Solvarbo by
  • Dammsjön (söder om Solvarbo)

 

Process- hur tas planer fram?
Samråd

Kommunens förslag till detaljplan ska samrådas, det vill säga då kan du komma med synpunkter.

Ett samråd sker både vid upprättande av nya planer och när en gammal plan ska ändras eller upphävas. Kommunen måste bland annat redovisa syftet med planen och det underlag som har varit mest betydande för planarbetet. Det ska också stå hur du kan lämna synpunkter på förslaget.

Granskning

När samrådet är avslutat ska kommunen sammanställa och svara på alla synpunkter som kommit in i en så kallad samrådsredogörelse. Vissa detaljer i planen kan behöva ändras. Därefter ställs planen ut på granskning.

Syftet med granskningen är att visa planförslaget en sista gång och att redovisa de synpunkter som har kommit in under samrådstiden. Granskningen ger också möjlighet att lämna fler synpunkter.

Antagande

Efter granskningen sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in i ett så kallat granskningsutlåtande. När politiken godkänt den kan planen antas. Var planen antas varierar beroende på hur stor planen är. Stora planer antas av kommunfullmäktige och mindre av kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden. Alla planer vinner laga kraft tre veckor efter att planen antagits. Under den tiden kan planen överklagas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close