Gatubelysning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun ansvarar för ca 3700 belysningspunkter längs gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser parkytor mm. Tidigare hade många av dessa kvicksilverlampor som ljuskälla. Enligt EU-direktiv ska kvicksilverlampor utfasas från marknaden senast 2015. Därför har Säters kommun de senaste åren genomfört en översyn som inneburit att de flesta av dessa kvicksilverlampor har byts ut till högtrycksnatrium alternativt metallhalogen. Förändringen innebär såväl miljövinster som energivinster.

Information om gatubelysning

  • Lag eller författning ger inte stöd för krav till anordnande av trafikbelysning. Belysning är en service där väghållaren (kommunen) avgör omfattning och kvalitetsnivå.
  • Kommunens entreprenör gör kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att gatubelysningen fungerar som det är tänkt. Ibland kan det dock på grund av kabelfel ta lite tid innan belysningen fungerar igen efter anmälan.
  • Felanmälan görs till Gatukontoret, för snabbare hantering uppge gärna stolpnummer.

Generella prioriteringskrav

  • Fel som är akuta och kan utgöra fara för el skall åtgärdas omedelbart efter anmälan.
  • Fel som skall åtgärdas snarast är t.ex. då stora områden är släckta, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar.
  • Fel som skall åtgärdas inom rimlig tid är t.ex. då tre eller fler lampor i rad slocknat på bostadsgator, två eller fler på separat gång- och cykelbana, en korsning som är släckt, en trappa som är släckt eller då längre partier (flera hundra meter) på trafikleder är släckta.

Varför lyser det inte?

Inom Säters kommun ligger många gamla belysningskablar. Det gör att det ofta blir kortslutningar i marken vilket leder till att belysningen inte fungerar. Det gör också att det kan vara svårt att lokalisera exakt var felet är. Så ibland händer det att lamporna slockna redan någon dag efter att ett fel har åtgärdats.

Gatukontoret arbetar kontinuerligt med att söka efter felen för att kunna reparera eller byta kabel där felen uppstår. Ett planerat utbyte av gamla kablar genomförs varje år, men behovet är mycket stort så det kommer att ta lång tid innan alla gamla kablar ersatts med nya.