Gatubelysning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun ansvarar för ca 3700 belysningspunkter längs gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser parkytor mm. Säters kommun byter ut belysningen till LED detta sker löpande. Förändringen innebär såväl miljövinster som energivinster.

Information om gatubelysning

  • Lag eller författning ger inte stöd för krav till anordnande av trafikbelysning. Belysning är en service där väghållaren (kommunen) avgör omfattning och kvalitetsnivå.
  • Kommunens entreprenör gör kontinuerliga besiktningar för att säkerställa att gatubelysningen fungerar som det är tänkt. Ibland kan det dock på grund av kabelfel ta lite tid innan belysningen fungerar igen efter anmälan.

Generella prioriteringskrav

  • Fel som är akuta och kan utgöra fara för el skall åtgärdas omedelbart efter anmälan.
  • Fel som skall åtgärdas snarast är t.ex. då stora områden är släckta, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar.
  • Fel som skall åtgärdas inom rimlig tid är t.ex. då tre eller fler lampor i rad slocknat på bostadsgator, två eller fler på separat gång- och cykelbana, en korsning som är släckt, en trappa som är släckt eller då längre partier (flera hundra meter) på trafikleder är släckta.

Har du synpunkter eller vill lämna en felanmälan, kan du göra det här.